post-image

คณบดี อก.มช. และทีมวิจัย รับรางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้วิจัย รับรางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับดีมาก เรื่อง ระบบการจัดการผลพลอยได้จากการเกษตรและขยะเปียกในชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและหนอนแมลงทหารเสือ ในงาน APPROPRIATE TECHNOLOGY เรียนรู้ เติบโต แบ่งปัน เทคโนโลยีเพื่อชุมชน ขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแหล่งทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงแรม Centara ลาดพร้าว

คณะผู้วิจัย
1. รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ.ดร.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิดีโอ