post-image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร” ประจำปี 2567

 กลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร” ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส หัวหน้าสำนักวิชาฯ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดฝึกอบรม


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการอบรมภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้านการจัดการความปลอดภัย และได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร