post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2567

 ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ดังนี้
ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น
ความทราบแล้วนั้น

ขอส่งประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดดังแนบ