post-image

รับมอบช่อดอกไม้จากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ STeP

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ครั้งที่ 2/2567  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)