post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2566” รางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงถึงการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 Thailand Quality Award : TQA 2023) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่รางวัล แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศตามพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินการที่เป็นระบบและอย่างมีธรรมาภิบาล สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในการพัฒนานักนวัตกรและการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศชาติ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่สากล โดยมีปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จคือ ความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรม การให้ความสำคัญกับผู้เรียนและผู้รับบริการ และการมุ่งเน้นความสำเร็จของการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า “การได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่บุคลากรทุกคนในคณะ ยืนยันถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี สร้างความมั่นใจในแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบ และเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของคณะ “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า””