คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ