post-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง กระบวนการผลิตแป้งคาร์บอกซีเมธิลจากข้าวก่ำ