post-image

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง CMU-ITA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง CMU-ITA เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร