post-image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน ASEAN-European Academic University Network Plenary Meeting 2022 ณ Johannes Kepler University เมือง Linz ประเทศ Austria