รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ทองศิริ
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ทองศิริ
พ.ศ. 2536 - 2539
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นัยทัศน์ ภู่ศรันย์
 
2.รองศาสตราจารย์ ดร. นัยทัศน์ ภู่ศรันย์
พ.ศ. 2540 - 2543
 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
  
3.ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
พ.ศ. 2544 - 2547
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี เห่วซึ่งเจริญ์
 
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี เห่วซึ่งเจริญ
พ.ศ. 2548 - 2551
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ์
 
5.ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
พ.ศ. 2552 - 2555
 พ.ศ. 2556 - 2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ์
 
 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน