post-image

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

post-image

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

post-image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

post-image

อบรมหลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566

post-image

ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

post-image

เรียนเชิญน้องใหม่และรุ่นพี่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศระดับโท-เอก

post-image

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

post-image

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน High Technologies and Innovative Projects

post-image

โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Fall 2023