หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 2022-05-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-05-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2022-05-06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ ๒ 2022-05-03
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ ๒ 2022-05-03
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-04-25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-04-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-04-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 2022-04-04
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 2022-03-28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2 2022-03-28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2022-03-24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 2022-03-18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2022-03-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2022-03-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซ์้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 2022-03-07