หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-06-18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องวิจัยเฉพาะทางสำหรับวิเคราะห์สารสกัดพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรมูลค่าสูงสำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2024-06-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกแบบปรับปรุงห้องวิจัยผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลซุปเปอร์ฟูด เพื่ออนาคต 2024-06-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน 2024-06-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2024-06-11
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 2024-06-07
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-06-06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพฯ 2024-06-04
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครกงารปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-05-23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำรางระบายน้ำอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน 2024-05-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน 2024-05-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2024-05-15
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางชีวภาพ และไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-13