หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์และวิจัยชั้นสูง สำหรับการเรียนการสอน 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดแปรสภาพชีวมวลและผลิตสารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียในระดับขยายขนาดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางอาหารสมรรถนะสูง 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือทดสอบวัสดุ 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับการต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของบรรจุภัณฑ์ 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์คุณภาพสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดการเรืองแสงย่านยูวีวิสิเบิลถึงช่องเอนไออาร์ 2024-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางชีวภาพ และไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2024-02-19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2024-02-19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางชีวภาพ และไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 2024-02-14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2024-02-14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม 2024-02-13
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศตรวรรษที่ ๒๑ 2024-02-02
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 2024-01-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 2023-12-25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 2023-12-19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 2023-12-19