หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2023-01-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2023-01-26
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตคอมพิวเตอร์ 2023-01-25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2023-01-25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานขนาดเล็ก 2023-01-24
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2023-01-24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของานปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2023-01-23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2023-01-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2023-01-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2023-01-19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2023-01-19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2023-01-18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2023-01-18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารฯ 2023-01-18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2023-01-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2023-01-17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานซื้อคอมพิวเตอร์ 2023-01-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2023-01-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศแผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2023-01-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากความฝืดในระบบท่อ 2023-01-09