post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา)

post-image

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

post-image

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์