post-image

ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด เพื่อหารืองานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี, ผศ.ดร.ศศิศร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์นักวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร กับ คุณเ...

post-image

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting...

post-image

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ online learning" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร...

post-image

โครงการสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหัวข้อ "ข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอุตสาหกรรมเกษตร" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร...

post-image

การพบปะหารือระหว่างผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมรับฟังพร้อมทั้งหารือร่วมกันกับ ผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสโ...

post-image

กิจกรรม “Northern Food Molecular Gastronomy Workshop” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ Gastronomy Tourism Lanna Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรม Workshop Molecular Gastronomy ณ โรงแรมโฟรซีซั่นส์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง ประธานคณะทำงานใ...

post-image

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน UniSZA, Gong Badak campus, Malaysia

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง ผู้ช่วยคณบดี และผศ.ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เดินทางไปเยือน Universit...