post-image

ร่วมงาน The 39th IASP World Conference on Science Parks & Areas of Innovation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน "The 39th IA...

post-image

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรลงพื้นที่ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับเป็นหน่วยงานร่วม ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่” (Risk Control in Food Safety and Security Using Appropriate Innovative T...

post-image

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารฯ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอ...

post-image

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ได้รับรางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแข่งขันในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร #ทีมมากะหรีด นายภูธเนศ บุญมาเลิศ นส.ชลิดา พิมศรี นส.วนิตชญา สมบูรณ์ และนส. ณัฐนิชา รัตโนทัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” และ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” คว้ารางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์ร...

post-image

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด

นางสาวกีรติกานต์ ศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจา...

post-image

กิจกรรม Road to Faculties

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าพบปะและเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรม...

post-image

ประชุมคณะกรรมการกำกับและดำเนินโครงการ ERASMUS+ SECRA ครั้งที่ 3

 

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ และผศ. ดร.  สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและดำเนินโครงการ อ่านต่อ » -->

post-image

ประชุมร่วมกับ University of Huddersfield, ประเทศสหราชอาณาจักร

 

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ประชุมหารือร...

post-image

ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยม...

post-image

โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทำบุญสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทำบุญสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ อาคาร 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร...