post-image

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท BeeConscious ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียง...

post-image

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท BeeConscious ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียง...

post-image

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสื่อสารองค์กร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ เทคนิคของการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมี คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี และ ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมก...

post-image

โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ร่วมให้การต้อนรับ นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รองศาสตราจารย์บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยผู...

post-image

อบรมเทคนิคการ Coaching

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเทคนิคการ Coaching เพื่อให้บุคลากรได้รับเทคนิคหรือวิธีการเกี่ยวกับการ coaching และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยมี คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณ...

post-image

พิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้...

post-image

ร่วมงานเสวนาพิเศษ APEC Academic Forum

 

รองศาสตราจารย์. ดร. พิชญา พุลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ “ อ่านต่อ » -->

post-image

พิธีทำบุญครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชนในพิธีด...

post-image

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก North Dakota University

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศริวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย โขนงนุช ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty, Director of Global Institute...

post-image

การดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565  อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิ...