post-image

นักศึกษาอก มช. และโครงการยุวชนอาสาฯ ลงพื้นที่เพื่อออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทีมยุวชนอาสาฯ จำนวน 65 คน ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ให้กับก...

post-image

การอบรมมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน อย., GHP/HACCP, ISO 9001, Food safety management systems

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกสหกิจศึกษา หัวข้อ “การอบรมมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน อย., GHP/HACCP, ISO 9001, Fo...

post-image

การปรับตัวเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้เชิญศิษย์เก่า คุณณัฐพงษ์ มีลา ผู้จัดการบริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑ และคุณเจมจิรา อุประชัย หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต บจม.เชียงใหม่ เบเวอรเรส มาเป็นวิทยากรบรรยาย การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกสหกิจศึกษา หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการทำง...

post-image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี ได้เดินทางไปเป็นผู้แทนคณบดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ...

post-image

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดี...

post-image

พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในการนี้มีบุคลากรคณะอุตสาหกรรม...

post-image

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Masanori WATANABE จาก Faculty of Agri...

post-image

พิธีเปิดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง (Premium g...

post-image

นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวนันท์ คำปัน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำผลงาน “ผลิตภัณฑ์กราโนล่าแท่งจากปลีกล้วย” คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง ม...