ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tri Indrarini wirjantoro
รองศาสตราจารย์

กมล ยากูล
อาจารย์

กฤษฎา อุ่นบ้าน
อาจารย์

กัญญรัตน์ สุทธภักติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กันยาศิริ รักอริยะธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
รองศาสตราจารย์

จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
รองศาสตราจารย์

เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์

ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ

ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
อาจารย์

ทนงศักดิ์ ไชยาโส
รองศาสตราจารย์

ทับกฤช ขุมทรัพย์
อาจารย์

ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
รองศาสตราจารย์

ธันยพร ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพพล เล็กสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์

นิภาวรรณ ปันธิ
อาจารย์

นิรมล อุตมอ่าง
รองศาสตราจารย์

ประเสริฐ หาญเมืองใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปิยวรรณ สิมะไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เปรม ทองชัย
อาจารย์

พนิดา รัตนปิติกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พรจันทร์ วอลเตอร์
อาจารย์

พรชัย ราชตนะพันธุ์
ศาสตราจารย์

พัฒนพงศ์ เถิดตะถา
อาจารย์

พิชญา พูลลาภ
รองศาสตราจารย์

พิพรรธ ตั้งใจดี
อาจารย์

พิไลรัก อินธิปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
รองศาสตราจารย์

พูนพัฒน์ พูนน้อย
รองศาสตราจารย์

ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยงยุทธ เฉลิมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยุทธนา พิมลศิริผล
รองศาสตราจารย์

รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รณชัย ปรารถนาผล
อาจารย์

รวิศ ทัศคร
อาจารย์

รัตนา ม่วงรัตน์
รองศาสตราจารย์

ลินดา ถิรภัทรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วชิระ จิระรัตนรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรินพร กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิญญู ศักดาทร
อาจารย์

วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
อาจารย์

ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี
อาจารย์

ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศิธร ใบผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์
อาจารย์

สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิรภัทร แต่สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุกัลย์ บรัศไพบูลย์ 
อาจารย์

สุคันธา โอศิริพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุจินดา ศรีวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุฐพัศ คำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
อาจารย์

สุทธิรา สุทธสุภา
รองศาสตราจารย์

สุทัศน์ สุระวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุธาสินี ญาณภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุพัฒน์ พงษ์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุพัตรา กาญจนประทุม
รองศาสตราจารย์

สุภเวท มานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุวรรณา เดชะรัตนางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
อาจารย์

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์