ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tri  Indrarini wirjantoro
รองศาสตราจารย์

กฤษฎา  อุ่นบ้าน
อาจารย์

กัญญรัตน์  สุทธภักติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กันยาศิริ  รักอริยะธรรม
อาจารย์

กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์
รองศาสตราจารย์

จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์

ชญาน์ทิพ  อินสมพันธ์
อาจารย์

ชรินทร์  เตชะพันธุ์
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ

ชาติชาย  โขนงนุช
รองศาสตราจารย์

ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว
อาจารย์

ทนงศักดิ์  ไชยาโส
รองศาสตราจารย์

ทับกฤช  ขุมทรัพย์
อาจารย์

ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก
รองศาสตราจารย์

ธันยพร  ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพพล  เล็กสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์

นิภาวรรณ  ปันธิ
อาจารย์

นิรมล  อุตมอ่าง
รองศาสตราจารย์

ประเสริฐ  หาญเมืองใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปิยวรรณ  สิมะไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เปรม  ทองชัย
อาจารย์

พนิดา  รัตนปิติกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พรจันทร์  วอลเตอร์
อาจารย์

พรชัย  ราชตนะพันธุ์
ศาสตราจารย์

พัฒนพงศ์  เถิดตะถา
อาจารย์

พิชญา  พูลลาภ
รองศาสตราจารย์

พิพรรธ  ตั้งใจดี
อาจารย์

พิไลรัก  อินธิปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์
รองศาสตราจารย์

ไพโรจน์  วิริยจารี
ศาสตราจารย์

ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยงยุทธ  เฉลิมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยุทธนา  พิมลศิริผล
รองศาสตราจารย์

รชนิภาส  สุแก้ว สมัครธำรงไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รณชัย  ปรารถนาผล
อาจารย์

รวิศ  ทัศคร
อาจารย์

รัตนา  ม่วงรัตน์
รองศาสตราจารย์

ลินดา  ถิรภัทรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วชิระ  จิระรัตนรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรินพร  กลั่นกลิ่น
อาจารย์

วิญญู  ศักดาทร
อาจารย์

ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี
อาจารย์

ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศิธร  วงศ์เรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศิธร  ใบผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์
อาจารย์

สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิรภัทร  แต่สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุคันธา  โอศิริพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุจินดา  ศรีวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุฐพัศ  คำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุทธิรา  สุทธสุภา
รองศาสตราจารย์

สุทัศน์  สุระวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุธาสินี  ญาณภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุพัฒน์  พงษ์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภเวท  มานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล
อาจารย์

เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์