ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ    สังข์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์    จันทนสกุลวงศ์
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    ถิรภัทรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ    คำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.เปรม    ทองชัย
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์    ธนัคฆเศรณี
อาจารย์

นางสุดาลักษณ์    พุทธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป