ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วรินพร กลั่นกลิ่น
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ    เหล่ากุลดิลก
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี    ญาณภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.กันยาศิริ    รักอริยะธรรม
อาจารย์

นางสาวสุดาพร    วัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป