ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์    วิริยจารี
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    อุตมอ่าง
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา    พิมลศิริผล
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา    ศรีวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์    สุระวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ    สิมะไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์    สุทธภักติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิภาส    สุแก้ว สมัครธำรงไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา    เดชะรัตนางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.วิญญู    ศักดาทร
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์    ใบงิ้ว
อาจารย์

อาจารย์ ดร.พรจันทร์    วอลเตอร์
อาจารย์

นางสาวกัญญารัตน์    ภูมิประหมัน
นักจัดการงานทั่วไป