ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์    เตชะพันธุ์
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย    โขนงนุช
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์    ไชยาโส
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ    หาญเมืองใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร    วงศ์เรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์    จินศิริวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์    เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์    สินสุวงศ์วัฒน์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.รณชัย    ปรารถนาผล
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ    อินสมพันธ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ    ปันธิ
อาจารย์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์    เถิดตะถา
อาจารย์

นางจริยา    คำบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป