ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางกรชวัล กันทา
หัวหน้างาน
นักจัดการงานทั่วไป

นายชัชนก    โพธารินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีรายุทธ    ทองสุข
นักจัดการงานทั่วไป

นายพีรวิชญ์    ไพสิฐสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไป

นายวรกร    สุพร
นักจัดการงานทั่วไป

นางอังศุมารินทร์    เจริญเกษ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอุณณาดา    สุธรรม
นักจัดการงานทั่วไป