ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์
หัวหน้างาน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจรรริยา    จิระศรีไพฑูรย์
นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐกรณ์    กองศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางนลินธิดา    ชัยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป

นายพิษณุ    แก้วเรือนงาม
พนักงานบริการฝีมือ

นางวรรณา    วิภาสกุลเด่น
นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชชุกร    ปะทะดวง
นักจัดการงานทั่วไป

นายสรณัฐ    สามสี
นักจัดการงานทั่วไป

นายสันอุดร    ชาทองยศ
พนักงานบริการฝีมือ

นายสุรเชษฐ์    ณ เชียงใหม่
ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ

นายอนงค์    ผมขาว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน