ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวปิยะนุช สวัสดี
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอุไรวรรณ  ศักยาภินันท์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางปิยะนุช  จันทนา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางกรชวัล  กันทา
หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ภคภรณ์  ก่อเกิด
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวสายฝน  วงค์สุวรรณ
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ