ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร