ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล    เล็กสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา    พูลลาภ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา    ม่วงรัตน์
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ    นฤนาทวงศ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา    ปฐมรังษิยังกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ    เฉลิมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภเวท    มานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา     เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวขวัญชีวา    ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไป