ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กนกกาญจน์ พรรณาไทร
นักวิทยาศาสตร์

กรชวัล กันทา
นักจัดการงานทั่วไป

กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
นักจัดการงานทั่วไป

กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
นักจัดการงานทั่วไป

กุลญาดา ธีรสิริดา
นักวิทยาศาสตร์

เกศสินี ต๊ะต้องใจ
นักวิทยาศาสตร์

ขวัญชีวา ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไป

จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
นักจัดการงานทั่วไป

จริญญา เสนาป่า
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

จริยา คำบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จีรเดช กาวิละ
พนักงานบริการฝีมือ

จุฑารัตน์ สีหานาม
นักจัดการงานทั่วไป

ชัชนก โพธารินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาติชาย วิลัยลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไป

ณัฐกรณ์ กองศรี
นักจัดการงานทั่วไป

ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน
นักจัดการงานทั่วไป

ทับทิม วจนะพิศุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

ธีรายุทธ ทองสุข
นักจัดการงานทั่วไป

นงนุช ทองอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

นพคุณ พรายจันทร์
นักการเงินและบัญชี

นลินธิดา ชัยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป

นันท์นภัส เงินคำคง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

เบญจพรรณ อุ่นจันตา
นักจัดการงานทั่วไป

ปาริชาต เคร่งครัด
นักวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช จันทนา
นักจัดการงานทั่วไป

ปิยะนุช สวัสดี
นักจัดการงานทั่วไป

พงศกร ศักยาภินันท์
นักวิทยาศาสตร์

พงศ์พัฒน์ คำดี
นักจัดการงานทั่วไป

พฤทธ์วรรณ เรืองเดช
นักจัดการงานทั่วไป

พิษณุ แก้วเรือนงาม
พนักงานบริการฝีมือ

พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไป

ภคภรณ์ ก่อเกิด
นักจัดการงานทั่วไป

ภาวินี เขื่อนเพชร
นักการเงินและบัญชี

มนัญญา หลั่งเมือง
นักโภชนาการ

มุทิตา หย่างถาวร
นักจัดการงานทั่วไป

วรกร สุพร
นักจัดการงานทั่วไป

วรพงษ์ ทับรัตน์
นักวิทยาศาสตร์

วรรณา วิภาสกุลเด่น
นักจัดการงานทั่วไป

วรรณิกา คำวังสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์

วรางคณา เตมียะ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

วิชชุกร ปะทะดวง
นักจัดการงานทั่วไป

วิมล คำบุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไป

วีระ แปงชมภู
พนักงานช่าง

ศราวุธ บุญตัน
นักจัดการงานทั่วไป

ศุภเชษฐ์ พรรณาไทร
นักวิทยาศาสตร์

สรณัฐ สามสี
นักจัดการงานทั่วไป

สังวาลย์ วรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไป

สันอุดร ชาทองยศ
พนักงานบริการฝีมือ

สายฝน วงค์สุวรรณ
นักการเงินและบัญชี

สาริกา สุระนาถ
นักจัดการงานทั่วไป

สุดาพร วัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป

สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่
ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ

สุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์
นักวิทยาศาสตร์

เสถียร บุญก้ำ
นักวิทยาศาสตร์

โสมศิริ สมถวิล
นักวิทยาศาสตร์

อนงค์ ผมขาว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อนุชรีย์ ปัญญาดา
นักการเงินและบัญชี

อนุพันธ์ ปัญญาทอง
วิศวกร

อรระวี ชุ่มใจ
นักจัดการงานทั่วไป

อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
นักจัดการงานทั่วไป

อัจฉรา เทียมภักดี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

อุณณาดา สุธรรม
นักจัดการงานทั่วไป

อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
นักจัดการงานทั่วไป