ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ราชตนะพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี

รองศาสตราจารย์ ดร.Tri  Indrarini wirjantoro

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  โขนงนุช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  อุตมอ่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ม่วงรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา  สุทธสุภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์  สุทธภักติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร  ศิริโวหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  หาญเมืองใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  รัตนปิติกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก  อินธิปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิภาส  สุแก้ว สมัครธำรงไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  ถิรภัทรพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  จิระรัตนรังษี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  อุเอโนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วงศ์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร  แต่สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ  คำไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ญาณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์  พงษ์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์

อาจารย์ ดร.กฤษฎา  อุ่นบ้าน

อาจารย์ ดร.กันยาศิริ  รักอริยะธรรม

อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ  อินสมพันธ์

อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว

อาจารย์ ดร.ทับกฤช  ขุมทรัพย์

อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ  ปันธิ

อาจารย์ ดร.เปรม  ทองชัย

อาจารย์ ดร.พรจันทร์  วอลเตอร์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์  เถิดตะถา

อาจารย์ ดร.พิพรรธ  ตั้งใจดี

อาจารย์ ดร.รณชัย  ปรารถนาผล

อาจารย์รวิศ  ทัศคร

อาจารย์ ดร.วรินพร  กลั่นกลิ่น

อาจารย์ ดร.วิญญู  ศักดาทร

อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี

อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์

อาจารย์อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล