ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด
หัวหน้างาน
นักจัดการงานทั่วไป

นางจุฑารัตน์    สีหานาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายวิมล    คำบุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสังวาลย์    วรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไป