ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวปิยะนุช สวัสดี
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
นักจัดการงานทั่วไป