ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางปิยะนุช จันทนา
หัวหน้างาน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกัลยาณี    สุรพลพิเชฏฐ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพฤทธ์วรรณ    เรืองเดช
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมุทิตา    หย่างถาวร
นักจัดการงานทั่วไป