ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.Tri    Indrarini wirjantoro
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก    อินธิปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา    รัตนปิติกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร    ใบผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา    โอศิริพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร    ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร    แต่สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์    เขมาชีวะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  คลังเพชร  อุเอโนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ    จิระรัตนรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.พิพรรธ    ตั้งใจดี
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ทับกฤช    ขุมทรัพย์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.กฤษฎา    อุ่นบ้าน
อาจารย์

อาจารย์รวิศ    ทัศคร
อาจารย์

นางสาวอรระวี    ชุ่มใจ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาริกา    สุระนาถ
นักจัดการงานทั่วไป