ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ
หัวหน้างาน
นักการเงินและบัญชี

นางทับทิม วจนะพิศุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางนพคุณ พรายจันทร์
นักการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจพรรณ อุ่นจันตา
นักจัดการงานทั่วไป

นางภาวินี เขื่อนเพชร
นักการเงินและบัญชี

นายสรณัฐ สามสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอนุชรีย์ ปัญญาดา
นักการเงินและบัญชี