ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ
หัวหน้างาน
นักการเงินและบัญชี

นางทับทิม    วจนะพิศุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางนพคุณ    พรายจันทร์
นักการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจพรรณ    อุ่นจันตา
นักจัดการงานทั่วไป

นางภาวินี    เขื่อนเพชร
นักการเงินและบัญชี

นายศราวุธ    บุญตัน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอนุชรีย์    ปัญญาดา
นักการเงินและบัญชี