post-image

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

post-image

งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

post-image

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

post-image

ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งหารืองานวิจัยร่วมกัน

post-image

ประชุมโครงการ ERASMUS+ : SEARCH ครั้งที่ 5

post-image

พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Yamagata University Short Stay Program in CMU 2023

post-image

ต้อนรับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

post-image

ต้อนรับอาคันตุกะจาก SAFE NETWORK ประเทศอินโดนีเซีย

post-image

พิธีเปิดโครงการ Student Mobility: YU Short Stay Program in CMU 2023