ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้างองค์กรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ข้อมูลผู้บริหาร

 3. อำนาจหน้าที่

 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 8. Q&A

 9. Social Network

 การดำเนินงาน
 10. แผนการดำเนินงานประจำปี

 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 3 เดือน

 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        การให้บริการสำหรับนักศึกษา

        สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
        การให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ขอรับบริการ

 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 17. E–Service

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
         ความก้าวหน้าในสายงาน
         การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
         การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
         สายปฏิบัติการ
         สายวิชาการ

 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร
            - การชี้แจงการดำเนินงานของคณะให้แก่บุคลากร 
           - การประชุมพบปะบุคลากรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็น
            - การประชุมพบปะบุคลากรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็น

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


 แผนป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

  2565