ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้างองค์กรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2.
ข้อมูลผู้บริหาร

 3. อำนาจหน้าที่

 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์
 7.
ข่าวประชาสัมพันธ์


 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 8.
ถาม-ตอบ (Q&A) 
 9. Social Network

  10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 การดำเนินงาน
 11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ
 15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 18. E–Service

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 19. 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

 20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2

 25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

       การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายปฏิบัติการ)

       การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายวิชาการ)

    การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน                     

 26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


 33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 


 

  แผนป้องกันการทุจริต

 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

 40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

  41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน


 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน
 
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

 ข้อมูลสาธารณะ (OIT)


  256
6