เอกสารประเภท = ข้อมูลสาธารณะ  


รายการทั้งหมด = 120 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2176 O35 คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ITA) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2183 O6 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2184 O15 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2185 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2186 O15 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน - การให้คำปรึกษา (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2187 O3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2188 O13 คู่มืออาจารย์ด้านการสอน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2189 O13 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2191 O13 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2192 O13 คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2193 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นงนุช ทองอ่อน
2194 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2195 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&asset_id=440975095942136&mailbox_id=440975095942136&selected_item_id=100000712087440 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2577 O29 กระบวนการทำงานของระบบ VOC หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2579 O29 ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2583 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2601 O16 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2660 O40 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2663 O36 แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ การทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2665 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2666 O4 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2667 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรชวัล กันทา
2671 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2674 O19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (รอบ 3 เดือน) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2675 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2677 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2678 O15 การให้บริการแก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563-2565 ของงานบริการการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี จุฑารัตน์ สีหานาม
2686 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2687 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อก. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2690 O10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2692 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2693 O31 สถิติและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนชมเชยจากระบบ VOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2694 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2695 O25 แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2565-2569 กรชวัล กันทา
2696 O43 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อก.65 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2697 O15 สถิติการกลับมาใช้ซ้ำของศูนย์บริการธุรกิจฯ 64-65 หน่วยพัฒนาธุรกิจ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2698 O15 สถิติการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยบริการวิชาการ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2700 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรชวัล กันทา
2701 O37 แผนผลบริหารความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 หัวข้อ การทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2702 O14 ขั้นตอนการดำเนินงานของนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2703 O38 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสังคม หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2704 O35 บริจาคปฏิทินเพื่อจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2705 O23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 3 เดือน) หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2706 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณปีพ.ศ.2564 หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2922 O30 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมด้านบริการวิชาการ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2923 O6 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
2933 O17 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมหลักสูตรต่างๆในด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์บริการธุรกิจฯ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2935 O16 สถิติการให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ธีรายุทธ ทองสุข
2936 O16 สถิติการให้บริการระบบคีย์การ์ดออนไลน์ งานบริหารทั่วไป ธีรายุทธ ทองสุข
2937 O16 สถิติการให้บริการระบบขอใช้บริการงานช่างเทคนิค หน่วยช่างเทคนิค ธีรายุทธ ทองสุข
2938 O16 สถิติการให้บริการระบบคำขอทั่วไปออนไลน์ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ธีรายุทธ ทองสุข
2939 O16 สถิติการให้บริการระบบบริหารจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ธีรายุทธ ทองสุข
2940 O16 สถิติการให้บริการระบบจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง งานบริหารทั่วไป ธีรายุทธ ทองสุข
2967 O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2968 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2970 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2971 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2989 O27 ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2990 O27 กระบวนการร้องเรียนผ่านระบบ VOC หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2991 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2992 O29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2993 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2994 O30 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม_คณะกรรมการบริหารคณะฯ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2998 O6 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
2999 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
3000 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
3001 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยพัสดุ 27 เม.ย. 66  สายฝน วงค์สุวรรณ
3002 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3003 O32 การดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3004 O34 การประเมินความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ การทุจริตในหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3005 O35 ประกาศแนวปฏิบัติ Dos Don'ts คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3006 O35 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ การทุจริตในหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3007 O37 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 หัวข้อ การทุจริตในหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3008 O38 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การทุจริตในการฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3010 O20 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยพัสดุ 10 เม.ย. 66  สายฝน วงค์สุวรรณ
3011 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยพัสดุ 10 เม.ย. 66  สายฝน วงค์สุวรรณ
3012 O4 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรชวัล กันทา
3013 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3014 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3015 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3016 O11 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3017 O30 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม (การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา FST) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
3018 O30 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม (การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา BIOT) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
3019 O43 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3020 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2566 หน่วยพัสดุ 18 เม.ย. 66  สายฝน วงค์สุวรรณ
3051 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจกับผู้ประกอบการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3299 O5 คู่มือการใช้งานระบบคำขอทั่วไป (ขอย้ายคณะ) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3300 O5 คู่มือการใช้งานระบบคำขอทั่วไป (ขอย้ายสาขา) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3301 O5 คู่มือการใช้งานระบบคำขอทั่วไป (ขออนุมัติโอนหน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3302 O5 คู่มือการใช้ระบบคำขอทั่วไป (ลาป่วยลากิจ) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3303 O5 คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3304 O6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3305 O8 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณพ.ศ.2567 หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3306 O10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณพ.ศ.2567 หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3307 O11 รายงานสรุปและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3309 O18 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3310 O19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจคณะอุตสาหกรกรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3311 O22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3312 O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3314 O4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา เรื่อง งานทะเบียนการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3316 O1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3317 O21 การดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3319 O14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
3320 O27 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3321 O25 รายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง การทุจริตในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3322 O26 แผนปฏิบัติการภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3326 O2 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3327 O3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3328 คู่มือการประเมินการเปิดเผยข้อมมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 17 เม.ย. 67  วรกร สุพร
3329 สถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ธีรายุทธ ทองสุข
3330 O12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2567 หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
3331 O13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
3332 O26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
3346 O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3347 O29 รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3349 คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
3350 O28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3351 ประกาศต่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานการเงิน การคลังและพัสดุ 24 เม.ย. 67  สายฝน วงค์สุวรรณ
3352 O15 การขับเคลื่อนจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3355 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 งานการเงิน การคลังและพัสดุ 29 เม.ย. 67  สายฝน วงค์สุวรรณ