เอกสารประเภท = ข้อมูลสาธารณะ


รายการทั้งหมด = 44 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2176 O35 คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ITA) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2183 O6 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2184 O15 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2185 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2186 O15 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน - การให้คำปรึกษา (Agro-Biz) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2187 O3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2188 O13 คู่มืออาจารย์ด้านการสอน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2189 O13 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2191 O13 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2192 O13 คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2193 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
2194 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2195 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&asset_id=440975095942136&mailbox_id=440975095942136&selected_item_id=100000712087440 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 9 ธ.ค. 64  นงนุช ทองอ่อน
2577 O29 กระบวนการทำงานของระบบ VOC หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2579 O29 ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2583 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2601 O16 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2660 O40 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2663 O36 แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ การทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2665 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2666 O4 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2667 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรชวัล กันทา
2671 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2674 O19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (รอบ 3 เดือน) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2675 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2677 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2678 O15 การให้บริการแก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563-2565 ของงานบริการการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี จุฑารัตน์ สีหานาม
2686 O33 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2687 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อก. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2690 O10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2692 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2693 O31 สถิติและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนชมเชยจากระบบ VOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2694 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ กรชวัล กันทา
2695 O25 แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2565-2569 กรชวัล กันทา
2696 O43 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อก.65 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2697 O15 สถิติการกลับมาใช้ซ้ำของศูนย์บริการธุรกิจฯ 64-65 หน่วยพัฒนาธุรกิจ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2698 O15 สถิติการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยบริการวิชาการ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2700 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรชวัล กันทา
2701 O37 แผนผลบริหารความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 หัวข้อ การทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2702 O14 ขั้นตอนการดำเนินงานของนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2703 O38 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสังคม หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2704 O35 บริจาคปฏิทินเพื่อจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2705 O23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 3 เดือน) หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2706 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณปีพ.ศ.2564 หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน