ระบบจัดเก็บเอกสารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dashboard

120
คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ
7
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
163
มาตรการป้องกัน COVID 19
11
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ
110
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
120
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
145
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
31
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ
39
ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)
11
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COVID-19)
115
ข้อมูลสาธารณะ