เอกสารประเภท = IQA


รายการทั้งหมด = 494 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
699 ผลงานทางวิชาการ อ.สุฐพัศ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
700 ผลงานทางวิชาการอ.ดร.ลินดา สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
701 ผลงานทางวิชาการอ.ดร.กิตติศักดิ์ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
702 ผลงานทางวิชาการอ.ดร.ม.ล.ญาศินี สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
703 ผลงานทางวิชาการอ.สมชาย สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
704 103-ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (ค) ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีปฏิทิน 59 ตรี MPT วรกร สุพร
705 1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร MPT วรกร สุพร
706 1.1.3 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร MPT 60 วรกร สุพร
707 2.4.1 การพัฒนาอาจารย์ MPT วรกร สุพร
708 4.3.1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ MPT วรกร สุพร
709 4.3.2 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร MPT วรกร สุพร
710 3.2.2 ข้อมูลนายจ้างบัณฑิต MPT คณะอุตสาหกรรมเกษตร วรกร สุพร
711 แผนภูมิที่ 3.1 วรกร สุพร
712 แผนภูมิที่ 3.2 วรกร สุพร
713 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) ปตรี FST สาริกา สุระนาถ
714 แผนภูมิที่ 3.3 วรกร สุพร
715 แผนภูมิที่ 3.4 วรกร สุพร
716 Facebook Group MPT Agro CMU วรกร สุพร
717 Line Group Parent MPT 59 วรกร สุพร
718 MPT student retention rate 59 วรกร สุพร
719 หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียน MPT 59 วรกร สุพร
721 กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาของไทย ปตรี FST (ตัวบ่งชี้ 5.1) สาริกา สุระนาถ
722 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ป ตรี FST(ตัวบ่งชี้ 5.2 ) สาริกา สุระนาถ
723 แผนภูมิแสดงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี FST (ตัวบ่งชี้ 3.1) สาริกา สุระนาถ
724 แผนภูมิที่ 4.1 การออกแบบหลักสูตร วรกร สุพร
725 แผนภูมิที่ 4.3 กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน วรกร สุพร
726 แผนภูมิที่ 4.4 กระบวนการประเมินผู้เรียน วรกร สุพร
727 กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปตรี FST (ตัวบ่งชี้ 6.1) สาริกา สุระนาถ
728 5.4.1.1 รายงานการประชุมสาขา MPT 9 มี.ค. 59 วรกร สุพร
729 5.4.1.2 รายงานการประชุมสาขา MPT 8 เม.ย. 59 วรกร สุพร
730 5.4.1.3 รายงานการประชุมสาขา MPT 19 พ.ค. 59 วรกร สุพร
731 5.4.1.4 รายงานการประชุมสาขา MPT 21 มิ.ย. 59 วรกร สุพร
732 5.4.1.5 รายงานการประชุมสาขา MPT 15 ส.ค. 59 วรกร สุพร
733 5.4.1.6 รายงานการประชุมสาขา MPT 16 ธ.ค. 59 วรกร สุพร
734 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน ปตรี FST(หมวด 4) สาริกา สุระนาถ
735 5.4.2.0 มคอ 2 MPT 55 วรกร สุพร
736 QA MPT 59 วรกร สุพร
737 5.4.6.1 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606211 1-59 วรกร สุพร
738 5.4.6.2 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606231 1-59 วรกร สุพร
739 5.4.6.3 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606241 2-59 วรกร สุพร
740 5.4.6.4 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606341 2-59 วรกร สุพร
741 5.4.6.5 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606342 2-59 วรกร สุพร
742 5.4.6.6 ใบทวนสอบกระบวนวิชา 606451 1-59 วรกร สุพร
743 5.4.7.0 SAR MPT 58 วรกร สุพร
744 Che.QA.PDT2560 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
745 ภาคผนวก 1 :แต่งตั้ง อจ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร PDT2560 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
746 ภาคผนวก1:มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (อ.ประจำหลักสูตร) 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
747 ภาคผนวก 2:2.1 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร PDT 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
748 ภาคนวก 2 : 2.2 ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
749 3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อมปี 1 พี่สอนน้องเรียน วันที่ 31 สค 59 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
750 3.4 ประเมินกิจกรรมนักศึกษา-PDT สัมพันธ์ 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
751 3.5 โครงการประกวด KU KCG 2016 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
752 3.6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ หลักสูตรฯ และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
753 3.7 ภาวะการมีงานทำ เมย 2560 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
754 3.8 รายงานภาวะการมีงานทำภายใน 1 ปี (จบปีการศึกษา 2558_รับปริญญา 2559) 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
755 4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
756 4.3 การบรูณาการ เชิงบริหารวิชาการ 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
757 4.5 มคอ.2 หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2555 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
758 5.1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่่งสนับสนุน อาจารย์ PDT 31 ก.ค. 60  มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
759 เอกสารหมายเลข 1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
760 เอกสารหมายเลข 1.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
761 เอกสารหมายเลข 2 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
762 เอกสารมาหยเลข 2.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
763 เอกสารหมายเลข 3 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
764 เอกสารหมายเลข 4 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
765 เอกสารหมายเลข 5.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
766 เอกสารหมายเลข 5.2 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
767 เอกสารหมายเลข 6 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
768 เอกสารหมายเลข 6.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
769 เอกสารหมายเลข 7 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
770 เอกสารหมายเลข 8 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
771 เอกสารหมายเลข 9 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
772 เอกสารหมายเลข 10 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
773 เอกสารหมายเลข 11 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
774 เอกสารหมายเลข 12 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
775 เอกสารหมายเลข 13 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
776 เอกสารหมายเลข 14 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
777 เอกสารหมายเลข 15 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
778 เอกสารหมายเลข 16 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
779 เอกสารหมายเลข 17 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
780 เอกสารหมายเลข 18 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
781 เอกสารหมายเลข 19 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
782 เอกสารหมายเลข 21 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
783 เอกสารหมายเลข 22 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
784 เอกสารหมายเลข 23 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
785 เอกสารหมายเลข 24 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
786 เอกสารหมายเลข 25 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
787 เอกสารหมายเลข 25.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
788 แผนภูมิ 2 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
789 MS Inter-เอกสารแนบ 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
790 MS Inter-เอกสารแนบ 4 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
791 MS Inter-เอกสารแนบ 5 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
792 MS Inter-เอกสารแนบ 6 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
793 MS Inter-เอกสารแนบ 1 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
794 MS Inter-เอกสารแนบ 2 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
795 MS Inter-เอกสารแนบ 3 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
796 MS Inter-เอกสารแนบ 7 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
797 MS Inter-เอกสารแนบ 8 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
798 MS Inter-เอกสารแนบ 9 9 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
799 MS Inter-เอกสารแนบ 10 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
800 MS Inter-เอกสารแนบ 11 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
801 MS Inter-เอกสารแนบ 12 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
802 MS Inter-เอกสารแนบ 13 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
803 MS Inter-เอกสารแนบ 14 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
804 MS Inter-เอกสารแนบ 15 14 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
806 MS Inter-เอกสารแนบ 1 (ผลงานทางวิชาการ - ผศ.ดร.พิชญา) 23 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
807 MS Inter-เอกสารแนบ 3 (ประสบการณ์ด้านการวิจัย - ผศ.ดร.พิชญา) 23 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
808 MS Inter-เอกสารแนบ 1 (ผลงานทางวิชาการ - อ.ดร.พิไลรัก) 23 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
811 MS Inter-เอกสารแนบ 3 (ประสบการณ์ด้านการวิจัย - อ.ดร.พิไลรัก) 24 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
812 MS Inter-เอกสารแนบ 1 (ผลงานทางวิชาการ - รศ.ดร.นพพล) 24 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
813 MS Inter-เอกสารแนบ 3 (ประสบการณ์ด้านการวิจัย - รศ.ดร.นพพล) 24 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
814 MS Inter-เอกสารแนบ 1 (ผลงานทางวิชาการ - Asst. Prof. Tri Indrarini Wirjantoro) 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
815 MS Inter-เอกสารแนบ 3 (ประสบการณ์ด้านการวิจัย - Asst. Prof. Tri Indrarini Wirjantoro) 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
816 MS Inter-เอกสารแนบ 1 (ผลงานทางวิชาการ - ผศ.ดร.ชรินทร์) 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
817 MS Inter-เอกสารแนบ 3 (ประสบการณ์ด้านการวิจัย - ผศ.ดร.ชรินทร์) 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
818 MS Inter-เอกสารแนบ 16 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
819 FE - เอกสารแนบ 1 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
820 FE - เอกสารแนบ 2 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
821 FE - เอกสารแนบ 3 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
822 FE - เอกสารแนบ 4 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
823 FE - เอกสารแนบ 5 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
824 FE - เอกสารแนบ 6 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
825 FE ข เอกสารแนบ 7 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
826 FE - เอกสารแนบ 8 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
827 FE - เอกสารแนบ 9 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
828 FE - เอกสารแนบ 10 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
829 FE - เอกสารแนบ 11 25 ส.ค. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
830 MS Inter-เอกสารแนบ 17 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
831 MS Inter-เอกสารแนบ 18 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
832 MS Inter-เอกสารแนบ 19 25 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
833 แผนภูมิที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กำธร พุทธิขจร
834 3.3.1 รายงานการประชุม 23 มีค 30 กำธร พุทธิขจร
835 MS Inter-เอกสารแนบ 20 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
836 MS Inter-เอกสารแนบ 21 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
837 MS Inter-เอกสารแนบ 22 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
838 MS Inter-เอกสารแนบ 24 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
839 MS Inter-เอกสารแนบ 48 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
840 MS Inter-เอกสารแนบ 27 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
841 MS Inter-เอกสารแนบ 28 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
842 MS Inter-เอกสารแนบ 29 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
843 MS Inter-เอกสารแนบ 30 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
844 MS Inter-เอกสารแนบ 31 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
845 MS Inter-เอกสารแนบ 32 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
846 MS Inter-เอกสารแนบ 33 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
847 MS Inter-เอกสารแนบ 23 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
848 MS Inter-เอกสารแนบ 34 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
849 MS Inter-เอกสารแนบ 35 28 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
851 MS Inter-เอกสารแนบ 36 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
852 MS Inter-เอกสารแนบ 37 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
853 MS Inter-เอกสารแนบ 38 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
854 MS Inter-เอกสารแนบ 25 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
855 MS Inter-เอกสารแนบ 39 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
856 MS Inter-เอกสารแนบ 40 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
857 MS Inter-เอกสารแนบ 41 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
858 MS Inter-เอกสารแนบ 51 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
859 MS Inter-เอกสารแนบ 42 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
860 MS Inter-เอกสารแนบ 44 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
861 MS Inter-เอกสารแนบ 45 29 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
862 MS Inter-เอกสารแนบ 46 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
863 MS Inter-เอกสารแนบ 47 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
864 MS Inter-เอกสารแนบ 26 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
865 MS Inter-เอกสารแนบ 49 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
866 MS Inter-เอกสารแนบ 50 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
867 MS Inter-เอกสารแนบ 52 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
868 MS Inter-เอกสารแนบ 53 30 ส.ค. 60  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
870 เอกสารหมายเลข 20 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
873 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
874 แผนภูมิ 2.1 กระบวนการรับอาจารย์ 28 ก.ย. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
875 การบริหารหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
876 แผนภูมิ ขั้นตอนสิ่งสนับสนุน สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
877 แผนปฏิบัติการ 2560 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
878 ตัวบ่งชี้ 3.1 สาริกา สุระนาถ
879 ตัวบ่งชี้ 3.2 สาริกา สุระนาถ
880 ตัวบ่งชี้ 4.1 สาริกา สุระนาถ
881 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาริกา สุระนาถ
882 ตัวบ่งชี้ 5.2 สาริกา สุระนาถ
884 ตัวบ่งชี้ 6.1 สาริกา สุระนาถ
885 แผนภูมิ 6.1 28 ก.ย. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
886 ตัวบ่งชี้ 6.1 ปตรี สาริกา สุระนาถ
887 การประเมินการสอนรายวิชา ปตรี สาริกา สุระนาถ
888 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
889 FE แผนภูมิที่ 5.1 ขั้นตอนการเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง 29 ก.ย. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
891 FE แผนภูมิ 5.2 ขั้นตอนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 29 ก.ย. 60  ศุจินันท์ คงอยู่
892 เอกสารหมายเลข 20 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
893 รายงายการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับบัณฑิตฯ สาริกา สุระนาถ
894 กระบวนวิชาทวนสอบปโท สาริกา สุระนาถ
895 กระบวนวิชาทวนสอบปเอก สาริกา สุระนาถ
896 รายงานการประชุมสาขาBIOT 29 ก.ย. 60  จริยา คำบุญเรือง
897 ภาคผนวกปเอก สาริกา สุระนาถ
898 ตารางประกอบ QA สาริกา สุระนาถ
899 1.1 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
900 1.2 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
901 1.2.1 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
904 4.2 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
905 4.3 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
906 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
907 3.1 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
908 ตารางที่ 3.4 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
909 3.3 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
910 5.1 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
911 5.2 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
912 5.3 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
913 เอกสารรายงานการประชุม มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
914 6.1 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
936 แบบฟอร์ม มคอ.7 (เกณฑ์ 48) ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 1 กุ.พ. 61  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
937 แบบฟอร์ม มคอ.7 (เกณฑ์ 58) ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 1 กุ.พ. 61  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
942 อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 1 มิ.ย. 61  วรกร สุพร
957 เอกสารหมายเลข 1 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
958 เอกสารหมายเลข 2 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
959 เอกสารหมายเลข 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 2.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
960 เอกสารหมายเลข 4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
961 เอกสารหมายเลข 5 อัตราการคงอยู่นักศึกษาปริญญาตรีรหัส 60 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
962 เอกสารหมายเลข 6 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
963 เอกสารหมายเลข 7 ผลการประเมินรายกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2560) สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
964 เอกสารหมายเลข 8 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลกสูตรต่อการบริหารพัฒนาหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.3 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
965 เอกสารหมายเลข 9 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
966 เอกสารหมายเลข 10 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
967 เอกสารหมายเลข 11 ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
968 เอกสารหมายเลข 12 รายงานประชุม สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
969 เอกสารหมายเลข 13 การทวนสอบกระบวนวิชาฯ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
970 เอกสารหมายเลข 14 ผลการประเมินความพึงใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.4 ข้อ 10 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
971 เอกสารหมายเลข 15 การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2560) สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
972 เอกสารหมายเลข 16 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
973 เอกสารหมายเลข 17 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
974 เอกสารหมายเลข 18 ตารางปรับปรุงกระบวนวิชา สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
975 รูปกิจกรรม fangthai  
988 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 1 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
989 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 2 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
990 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 3 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
991 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 4 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
992 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 5 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
993 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 6 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
994 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 7 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
995 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 8 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
996 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 9 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
997 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 10 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
998 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 11 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
999 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 12 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1000 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 13 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1001 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 14 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1002 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 15 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1003 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 16 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1004 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 17 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1005 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 18 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1006 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 19 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1007 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 20 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1008 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 21 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1009 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 22 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1010 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 23 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1011 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 24 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1012 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 25 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1013 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 26 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1014 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 27 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1015 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 28 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1016 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 29 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1017 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 30 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1018 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 31 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1019 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 32 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1020 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 33 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1021 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 34 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1022 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 35 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1023 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 36 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1024 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 37 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1025 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 38 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1026 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 39 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1027 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 40 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1028 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 41 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1029 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 42 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1030 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 43 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1031 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 44 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1032 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 45 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1033 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 46 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1034 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 47 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1035 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 48 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1036 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 49 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1037 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 50 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1038 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 51 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1039 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 52 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1040 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 53 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1041 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 54 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1042 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 55 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1043 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 56 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1044 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 57 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1045 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 58 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1046 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 59 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1047 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 60 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1048 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 61 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1049 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 62 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1050 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 63 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1051 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 64 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1052 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 65 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1053 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 66 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1054 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 67 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1055 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 68 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1056 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 69 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1057 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 70 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1058 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 71 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1059 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 72 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1060 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 73 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1061 SAR 2017/MS INTER (FST) : เอกสารแนบ 74 17 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1062 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการรับอาจารย์ 20 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1063 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 20 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1064 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงระบบและกลไกบริหารจัดการอาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ 20 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1065 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 20 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1066 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 2.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1067 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 2.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1068 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภาพที่ 3.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1069 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภาพที่ 3.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1070 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 3.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1071 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 4.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1072 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 4.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1073 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 4.3 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1074 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 4.4 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1075 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 4.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1076 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 4.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1077 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 4.3 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1078 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภาพที่ 5.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1079 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 5.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1080 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 5.3 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1081 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภูมิที่ 5.4 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1082 SAR 2017/PDT ป.ตรี : ตารางที่ 5.0 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1083 SAR 2017/PDT ป.ตรี : ตารางที่ 5.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1084 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1085 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1086 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.3 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1087 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.4 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1088 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.5 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1089 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 6.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1090 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 6.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1091 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 6.3 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1092 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภาพ 6.1 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1093 SAR 2017/PDT ป.ตรี : แผนภาพ 6.2 20 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1094 SAR 2017/PDT ป.ตรี : เอกสารประกอบ 5.0 21 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1095 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1096 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการควบคุมดูแลและการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1097 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1098 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิกระบวนการออกแบบหลักสูตร 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1099 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1100 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1101 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1102 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงกระบวนการประเมินผู้เรียนและกระบวนการทวนสอบ 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1103 SAR 2017/MS INTER (FST) : แผนภูมิแสดงระบบการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 22 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1104 SAR 2017/PDT ป.ตรี : มคอ.7 22 ก.ย. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1105 SAR 60 FE แผนภูมิ 4.1 กระบวนการรับอาจารย์ 27 ก.ย. 61  ศุจินันท์ คงอยู่
1106 SAR 60 FE แผนภูมิ 5.1 ขั้นตอนการเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง 27 ก.ย. 61  ศุจินันท์ คงอยู่
1107 SAR 60 FE แผนภูมิ 5.2ขั้นตอนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 27 ก.ย. 61  ศุจินันท์ คงอยู่
1108 SAR 60 FE แผนภูมิ 6.1 กระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 27 ก.ย. 61  ศุจินันท์ คงอยู่
1109 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 1.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1110 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 3.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1111 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 2.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1112 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 2.2 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1113 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 5.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1114 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 5.2 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1115 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 5.3 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1116 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 5.4 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1117 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 5.5 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1118 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 5.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1119 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 5.2 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1120 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 5.3 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1121 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 6.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1122 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 6.2 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1123 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 3.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1124 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 3.2 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1125 SAR 2017/PDT ป.เอก : เอกสารประกอบ 4.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1126 SAR 2017/PDT ป.เอก : แผนภาพ 6.1 7 ต.ค. 61  กัญญรัตน์ สุทธภักติ
1230 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 28 ส.ค. 62  สาริกา สุระนาถ
1231 ภาคผนวก ก รายงานหลักสูตรปโท FST 2561 28 ส.ค. 62  สาริกา สุระนาถ
1303 แผนภูมิ 3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สาริกา สุระนาถ
1304 แผนภูมิ 3.2 กระบวนการควบคุม การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา สาริกา สุระนาถ
1305 แผนภูมิที่ 3.3 กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาริกา สุระนาถ
1306 แผนภูมิ 4.1 กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาริกา สุระนาถ
1307 แผนภูมิ 4.2 กระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 สาริกา สุระนาถ
1308 แผนภูมิที่ 4.3 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาริกา สุระนาถ
1309 แผนภูมิ 5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร สาริกา สุระนาถ
1310 แผนภูมิ 5.2 กระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับ ติดตามการจัดทำ มคอ. 3 และ 4 และการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ สาริกา สุระนาถ
1311 แผนภูมิ 5.3 กระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาริกา สุระนาถ
1312 แผนภูมิ 5.4 การกำกับ ติดตาม การทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน สาริกา สุระนาถ
1313 แผนภูมิที่ 5.5 กระบวนการประเมินผู้เรียน สาริกา สุระนาถ
1314 แผนภูมิ 6.1 กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาริกา สุระนาถ
1316 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561 7 ก.ย. 62  อัญชลีภรณ์ สุขป้อ
1317 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561 อัญชลีภรณ์ สุขป้อ
1318 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561 อัญชลีภรณ์ สุขป้อ
1677 ข้อมูลอาจารย์ ป เอก อินเตอร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศิลา โชติกุลธนชัย
1678 ข้อมูลอาจารย์ ป โท อินเตอร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศิลา โชติกุลธนชัย
1679 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อินเตอร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศิลา โชติกุลธนชัย
1680 จำนวนอาจายร์ปโท อินเตอร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศิลา โชติกุลธนชัย
1681 จำนวนอาจายร์ปเอก อินเตอร์ ศิลา โชติกุลธนชัย
1682 คำสั่งแต่งตั้งปโท ศิลา โชติกุลธนชัย
1691 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศิลา โชติกุลธนชัย
1695 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1696 2 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1697 3 อัตราการรับเข้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1698 4 อัตราการคงอยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1699 5 อัตราการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1700 6 ผลประเมินกระบวนวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1701 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1702 8 วิชาทวนสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1703 9 คุณภาพบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1704 10 บัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1705 11 รายงานประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1706 12 รายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1707 13 รายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1708 14 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1709 15 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1710 16 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 18 พ.ค. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1711 ข้อมูลอาจารย์ นพ ศิลา โชติกุลธนชัย
1712 ข้อมูลอาจารย์ Indra ศิลา โชติกุลธนชัย
1713 ข้อมูลอาจารย์ ดาว ศิลา โชติกุลธนชัย
1732 SAR ระดับหลักสูตร ตรี PKT ปีการศึกษา 2562 พร้อมเอกสารอ้างอิง (ภาคผนวก) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1734 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1735 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1736 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1737 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1738 SAR ระดับหลักสูตร เอก FST ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1739 SAR ระดับหลักสูตร โท FST ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1740 SAR ระดับหลักสูตร ตรี FST ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1741 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1742 รายงานหลักฐานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1743 อาจารย์พิเศษ บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1744 ปสก.สอน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1745 นิรมล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1746 ไพโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1747 สุทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1748 ยุทธนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1749 สุจินดา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1750 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1751 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1752 อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1753 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1754 คำสั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
1755 ผลงานตีพิมพ์ ปีปฏิทิน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1756 ผลงานตีพิมพ์ ปีปฏิทิน 2562 ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1757 ผลงานทางวิชการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1758 SAR ระดับหลักสูตร ตรี MPT ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สุดาพร วัฒนา
1759 ผลงานทางวิชการ-ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 17 มิ.ย. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1760 ผลงานทางวิชการ-ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 17 มิ.ย. 06  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1762 SAR ระดับหลักสูตร ป.โท PKT ปีการศึกษา 2562 พร้อมเอกสารอ้างอิง (ภาคผนวก) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1763 ผลงานวิชาการ วิจัย ของ อ.ดร.วรินพร กลั่นกลิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สุดาพร วัฒนา
1764 บทความนศ. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2032 KPI1 ว.ทบ.เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
2034 SAR ว.ทบ.เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
2035 SAR วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
2036 KPI1 วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
2065 หลักฐานอ้างอิง SAR หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 ส.ค. 64  สุดาพร วัฒนา
2066 SAR หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 ส.ค. 64  สุดาพร วัฒนา
2083 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 ส.ค. 64  สาริกา สุระนาถ
2084 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 ส.ค. 64  สาริกา สุระนาถ
2085 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 ส.ค. 64  สาริกา สุระนาถ
2086 SAR วท.บ.เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2087 SAR วท.ม.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2088 SAR ปร.ด.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2770 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาตรี 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 ก.ค. 65  สาริกา สุระนาถ
2771 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาโท 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 ก.ค. 65  สาริกา สุระนาถ
2772 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) FST ปริญญาเอก 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 ก.ค. 65  สาริกา สุระนาถ
2774 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ก.ค. 65  สุธินี ส่งศรีเกตุ
2775 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2560) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ก.ค. 65  สุธินี ส่งศรีเกตุ
2777 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2778 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2779 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2780 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2781 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2782 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2788 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2789 รายงานการประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3108 กระบวนวิชาทวนสอบ ปเอก FST 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 มิ.ย. 66  สาริกา สุระนาถ
3109 กระบวนวิชาทวนสอบ ปตรี FST 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 มิ.ย. 66  สาริกา สุระนาถ
3111 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 มิ.ย. 66  สาริกา สุระนาถ
3112 กระบวนวิชาทวนสอบ ปโท FST 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 มิ.ย. 66  สาริกา สุระนาถ
3114 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา FST 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 มิ.ย. 66  สาริกา สุระนาถ
3140 662566SAR หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 12 ส.ค. 09  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3141 SAR หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึก 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 12 ส.ค. 09  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3142 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1-2565 เมื่อวันที่22มค65 PKT สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3143 รายชื่อหลักสูตรปริญญาตรีที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร(สป.อว.) ลส.ปป.2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3144 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10-2565 เมื่อวันที่29ตค65 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3145 SAR หลักสูตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ขวัญชีวา ณ ลำปาง
3146 ตรี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 15 ส.ค. 66  สุดาพร วัฒนา
3147 ประทับตราสกอ. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
3152 65 ตรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3153 65 โท การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3154 65 เอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3156 SAR ป.เอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3157 SAR ป.เอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3158 SAR ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3159 SAR ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3160 SAR ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3161 SAR ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3162 SAR ป.เอก หลักสูตรเทคโนโยลีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3163 SAR ป.โท หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3164 SAR ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3165 SAR ป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3166 SAR ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3167 SAR ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3168 SAR ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3169 SAR ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร อังศุมารินทร์ เจริญเกษ