เอกสารประเภท = อื่นๆ  


รายการทั้งหมด = 302 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
315 แนวทางการปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 1 พ.ย. 48  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
484 แนะนำบุคลากรใหม่เข้าใช้งานระบบ InternetและJumboPlus 21 พ.ค. 58  พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
485 แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศภายในคณะฯ 21 พ.ค. 58  ธีรายุทธ ทองสุข
486 งานด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ 21 พ.ค. 58  วรกร สุพร
487 รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาระภาษีงานวิจัยและบริการวิชาการ" นพรัตน์ อัครจินดา
489 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 8 ก.ค. 58  กรชวัล กันทา
490 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 8 ก.ค. 58  กรชวัล กันทา
497 รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด 25 ส.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
502 รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.ย. 58  ธีรายุทธ ทองสุข
548 เทคนิคการเขียนภาระงานประเมินตีค่างาน 11 ธ.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
549 20151125-26_ประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานบริหาร v.1 11 ธ.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
551 รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 21 ธ.ค. 58  กรชวัล กันทา
552 ขอส่งรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 29 ธ.ค. 58  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
553 รายงานการประชุมเพื่อประสานงานโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” 30 ธ.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
556 แนวทางปฏิบัติการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ 16 ก.พ. 59  เบญจวรรณ เตชะ
557 เดินหน้าอุดมศึกษาไทย สุพัตรา กาญจนประทุม
560 พลิกมุมคิด พิชิตงาน เพื่อความสำเร็จ 31 มี.ค. 59  วรกร สุพร
561 โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ 8 เม.ย. 59  สุพัตรา กาญจนประทุม
562 รายงานประเมิน ม.ในกำกับ (ฉบับสมบูรณ์) ชุดเผย 26 เม.ย. 59  วรกร สุพร
563 เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) 26 เม.ย. 59  วรกร สุพร
564 เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) 26 เม.ย. 59  วรกร สุพร
565 พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ 24 พ.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
569 การเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 25 ส.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
578 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 5 ต.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
617 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 4 พ.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
637 การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2559 29 ธ.ค. 59  เบญจวรรณ เตชะ
638 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบขอใช้บริการงานช่างเทคนิคออนไลน์ 4 ม.ค. 60  ธีรายุทธ ทองสุข
666 คู่มือบริหารการเงินและพัสดุ สกว. 17 ก.ค. 57  ปิยะนุช สวัสดี
670 การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 2560 23 ม.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
673 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ.2560 9 มี.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
674 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ธีรายุทธ ทองสุข
675 วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร 12 เม.ย. 60  เบญจวรรณ เตชะ
676 การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2 พ.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
677 การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ.2560 2 พ.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
695 การเสนอชื่อ "ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานกิจการนิสิตนักศึกษา" 16 พ.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
696 การเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560” 24 พ.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
697 การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเพชรสยาม ปี 2560 31 พ.ค. 60  เบญจวรรณ เตชะ
883 ตัวบ่งชี้้ 5.3 สาริกา สุระนาถ
926 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 27 พ.ย. 60  วรกร สุพร
939 แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 5 มี.ค. 61  วรกร สุพร
951 กำหนดการวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 28 มิ.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
953 รายงานการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 10 ส.ค. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
956 mpt 01 5 ก.ย. 61  สุดาพร วัฒนา
976 การเปลี่ยนแปลงป้ายหน้าห้องอาคาร1 10 ก.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
977 การเปลี่ยนแปลงป้ายหน้าห้องอาคาร2 10 ก.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
978 การเปลี่ยนแปลงป้ายหน้าห้องอาคาร3 10 ก.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
979 การเปลี่ยนแปลงป้ายหน้าห้องอาคาร4 10 ก.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
980 การเปลี่ยนแปลงป้ายหน้าห้องอาคาร5 10 ก.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
1128 โปรแกรมคาดว่าจะจบ หลักสูตร FST(2556) 29 ต.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1129 ตำรา เรื่อง เคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาทะเลแปรรูป เขียนโดย รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 31 ต.ค. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1130 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 8 พ.ย. 61  วรกร สุพร
1133 ใบสมัครโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
1135 ใบสมัครโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ 3 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1136 โปรแกรมช่วยคำนวนเกรดเฉลี่ย หลักสูตร FST 2561 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1137 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร BIOT 2561 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1138 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร FE 2560 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1139 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร PDT 2560 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1140 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร PKT 2560 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1141 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร MPT 2560 22 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1142 โปรแกรมช่วยคำนวณจบ หลักสูตร MPT 2555 3 ม.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1146 แผนทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 10 ม.ค. 62  วรกร สุพร
1155 ใบสมัคร โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2562 19 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1158 ใบสมัครโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร 2562 19 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1161 โครงสร้างหลักสูตรป.โท-FST 26 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1162 โครงสร้างหลักสูตรป.โท-PDT 26 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1163 โครงสร้างหลักสูตรป.โท-PKT 26 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1164 โครงสร้างหลักสูตรป.เอก-FST 26 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1165 โครงสร้างหลักสูตรป.เอก-PDT 26 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1166 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1167 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1168 ขยายเวลาการรับสมัครโครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7 มี.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1170 คำขอทั่วไป (ลาป่วย/ลากิจ) 13 มี.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1171 ใบสมัคร ค่าย AgroCMU X-perience camp ครั้งที่ 1 14 มี.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทายาท ปี 2562 (คณะอก.) 12 เม.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1175 2019 โครงการประกวดโปสเตอร์ 23 เม.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1187 Proposal ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 62 (ส่งโรงเรียน) 14 มิ.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1188 Application-Form-62 14 มิ.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1189 เกณฑ์การตัดสินการนำเสนอบทความ2562 14 มิ.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1194 ใบสมัครทุนเรียนฟรี 9 ก.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1197 เอกสารหมายเลข 2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1198 เอกสารหมายเลข 3 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1199 เอกสารหมายเลข 4 ผลงานวิชาการและงานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ ประจำหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1200 เอกสารหมายเลข 5 ผลงานวิชาการและงานวิจัยอาจารย์ผู้สอน สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1201 เอกสารหมายเลข 6 รายวิชาสอน สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1202 เอกสารหมายเลข 1  
1203 เอกสารหมายเลข 1 สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1204 เอกสารหมายเลข 2 การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1205 เอกสารหมายเลข 3 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1206 เอกสารหมายเลข 4 ผลงานวิชาการ งานวิจัย อาจารย์ผู้สอน... สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1207 เอกสารหมายเลข 5 รายวิชาที่รับผิดชอบสอนระดับปริญญาโท สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1208 เอกสารหมายเลข 6 อาจารย์ประจำ ผลงานวิชาการ งานวิจัย..... สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1209 เอกสารหมายเลข 7 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1210 เอกสารหมายเลข 1 สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1211 ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้สอนInter ศิลา โชติกุลธนชัย
1212 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรInter ศิลา โชติกุลธนชัย
1213 ผลงานวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศิลา โชติกุลธนชัย
1214 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศิลา โชติกุลธนชัย
1215 เอกสารหมายเลข 1 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร สุดาพร วัฒนา
1216 เอกสารหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สุดาพร วัฒนา
1218 เอกสารหมายเลข 4 ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน และ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ของอาจารย์ผู้สอน กรณีอาจารย์พิเศษ สุดาพร วัฒนา
1219 เอกสารหมายเลข 3 รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอน กรณีอาจารย์ประจำ รับผิดชอบสอน สุดาพร วัฒนา
1223 P.Indra ศิลา โชติกุลธนชัย
1224 ภาคผนวก ป.เอก ประจำหลักสูตร ศิลา โชติกุลธนชัย
1225 ภาคผนวก ป.เอก  
1226 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 อกมช 25 ก.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1228 รายงานประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2561 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1229 รายงานประเมินตนเองตามระบบ CMU-QA Curriculum หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ปีการศึกษา 2561 สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
1232 TCAS2563 30 ส.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1233 ผังการทำงานแทนกัน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1283 การจำแนกประเภท หน่วยพัสดุ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1284 การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1288 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1289 คู่มือการเบิกจ่าย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1290 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1292 คุ่มือ EdPEx Criteria 2558-2561 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1293 คู่มือ cmu-qa curriculum 2562 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1315 SAR ระดับหลักสูตร ตรี MPT เกณฑ์ CMU-QA Curriculum ปีการศึกษา 61 สุดาพร วัฒนา
1325 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6 ว71 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1354 การเรียงเอกสารแบบคำขอกู้ยิมเงิน (00-STNNew1012562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1358 แผ่นพับผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายเก่า (01-BrochuresSTNOLD_2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1359 แผ่นพับผู้กู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) รายใหม่ (03-BrochuresSTNNew_2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1360 แผ่นพับผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายเก่า (02-BrochuresICLOLD_2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1361 แผ่นพับผู้กู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายใหม่ (04-BrochuresICLNEW_2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1375 คู่มือนักศึกษากยศ.และกรอ. (01-manualstd2562) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1376 ระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 61Manualvolunteer61 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1432 TCAS2563 20 ต.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1469 vocabulary 31 ต.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1470 Grammar 31 ต.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1471 Reading 31 ต.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1472 PRETEST 31 ต.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1483 การจำแนกประเภทวัสดุ และตารางแสดงราคาขั้นต่ำ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1484 รายการวัสดุ งบปี 63 (สำนักวิชาฯ) หน่วยพัสดุ วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1485 รายการวัสดุ งบปี 63 (สำนักงานคณะฯ) หน่วยพัสดุ วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1487 SAR PhD ศิลา โชติกุลธนชัย
1488 SAR MsC ศิลา โชติกุลธนชัย
1489 ภาคผนวกเอก ศิลา โชติกุลธนชัย
1490 ภาคผนวกโท ศิลา โชติกุลธนชัย
1514 ข้อมูลเบื้องต้นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยสารบรรณ 21 ก.พ. 63  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1523 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (นักการเงินและบัญชี) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1524 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (นักโภชนาการ) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1525 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (นักวิทยาศาสตร์) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1526 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (พนักงานช่าง) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1527 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (พนักงานบริการทั่วไป) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1528 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1529 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (พนักงานปฏิบัติงาน) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1530 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิศวกร) หน่วยทรัพยากรบุคคล อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1542 20.3 ผลการพิจารณาการขอปรับปรุงสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ พ.ศ.2560 หน่วยทรัพยากรบุคคล 24 ก.พ. 60  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1543 คู่มือการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) หน่วยทรัพยากรบุคคล 26 ก.ค. 54  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1544 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยทรัพยากรบุคคล 1 ม.ค. 54  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1545 คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยทรัพยากรบุคคล 1 ต.ค. 52  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1549 IFT Higher Education Review Board - IFT Approval Decision หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1626 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม1 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1627 โปสเตอร์ PBL กลุ่ม 1 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1628 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม2 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1629 2562 POSTER PBL กลุ่ม2 วิมล คำบุญเรือง
1630 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม3 วิมล คำบุญเรือง
1631 2562 POSTER PBL กลุ่ม3 วิมล คำบุญเรือง
1632 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม4 วิมล คำบุญเรือง
1633 2562 POSTER PBL กลุ่ม4 วิมล คำบุญเรือง
1634 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม5 วิมล คำบุญเรือง
1635 2562 POSTER PBL กลุ่ม5 วิมล คำบุญเรือง
1636 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม7 วิมล คำบุญเรือง
1637 2562 POSTER PBL กลุ่ม7 วิมล คำบุญเรือง
1638 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม6 วิมล คำบุญเรือง
1639 2562 POSTER PBL กลุ่ม6 วิมล คำบุญเรือง
1640 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม8 วิมล คำบุญเรือง
1641 2562 POSTER PBL กลุ่ม8 วิมล คำบุญเรือง
1642 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม9 วิมล คำบุญเรือง
1643 2562 POSTER PBL กลุ่ม9 วิมล คำบุญเรือง
1644 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม10 วิมล คำบุญเรือง
1645 2562 POSTER PBL กลุ่ม10 วิมล คำบุญเรือง
1646 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม11 วิมล คำบุญเรือง
1647 2562 POSTER PBL กลุ่ม11 วิมล คำบุญเรือง
1648 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม12 วิมล คำบุญเรือง
1649 2562 POSTER PBL กลุ่ม12 วิมล คำบุญเรือง
1650 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม13 วิมล คำบุญเรือง
1651 2562 POSTER PBL กลุ่ม13 วิมล คำบุญเรือง
1652 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม14 วิมล คำบุญเรือง
1653 2562 POSTER PBL กลุ่ม14 วิมล คำบุญเรือง
1654 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม15 วิมล คำบุญเรือง
1655 2562 POSTER PBL กลุ่ม15 วิมล คำบุญเรือง
1656 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม16 วิมล คำบุญเรือง
1657 2562 POSTER PBL กลุ่ม16 วิมล คำบุญเรือง
1658 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม17 วิมล คำบุญเรือง
1659 2562 POSTER PBL กลุ่ม17 วิมล คำบุญเรือง
1660 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม18 วิมล คำบุญเรือง
1661 2562 POSTER PBL กลุ่ม18 วิมล คำบุญเรือง
1662 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม19 วิมล คำบุญเรือง
1663 2562 POSTER PBL กลุ่ม19 วิมล คำบุญเรือง
1664 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม20 วิมล คำบุญเรือง
1665 2562 POSTER PBL กลุ่ม20 วิมล คำบุญเรือง
1666 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม21 วิมล คำบุญเรือง
1667 2562 POSTER PBL กลุ่ม21 วิมล คำบุญเรือง
1668 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม22 วิมล คำบุญเรือง
1669 2562 POSTER PBL กลุ่ม22 วิมล คำบุญเรือง
1670 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม23 วิมล คำบุญเรือง
1671 2562 POSTER PBL กลุ่ม23 วิมล คำบุญเรือง
1672 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม24 วิมล คำบุญเรือง
1673 2562 POSTER PBL กลุ่ม24 วิมล คำบุญเรือง
1674 2562 รายงานผลการดำเนินงาน PBL กลุ่ม25 วิมล คำบุญเรือง
1675 2562 POSTER PBL กลุ่ม25 วิมล คำบุญเรือง
1676 ประกาศรายชื่อสุ่มแจกของพรีเมี่ยมของคณะฯ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1720 ใบสมัคร TCAS รอบที่ 5 ปี 2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1815 TCAS 2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1816 TCAS 2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1817 การรับเข้า TCAS 2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1818 รายละเอียดค่าย Agro X-perience Campครั้ง ที่ 2 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1831 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1832 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1840 TCAS 2564 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1876 ข้อมูลคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารบรรณ 28 ก.พ. 65  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1924 ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 (TCAS รอบที่ 4 แบบที่ 5)-WORD งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1925 ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 (TCAS รอบที่ 4 แบบที่ 5)-PDF งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1926 ประกาศรับเข้า รอบ 4 แบบที่ 5 2564-สำเนา- หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1930 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1931 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน หน่วยการเงิน ภาวินี เขื่อนเพชร
2064 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2099 คู่มือการใช้งานระบบทำ Key Card คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิมล คำบุญเรือง
2106 English for Seminar Presentation for agro students training วิมล คำบุญเรือง
2145 กิจกรรมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ TLIC Final Examinations Ontour หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2146 kruniel งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2147 ชีทติวไฟนอล ENGL3 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2148 เอกสารประกอบการติวกระบวนวิชา-207123-อก. หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2149 รายงานครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
2165 TCAS 2565 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2181 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 รอบ 1 ปี 6 เดือน (9 มิถุนายน 2563 – 8 ธันวาคม 2564) หน่วยทรัพยากรบุคคล วิมล คำบุญเรือง
2578 -2022-Commencement Rehearsal หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2600 O6 การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2710 Basic Knowledge of Food-service Industry and Human Resource Development of Chain Store Management (Ikigai) & Food Tech With&After COVID-19” บริษัทโยชิโนยะ โฮลดิ้ง ประเทศญี่ปุ่น งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2718 ข้อมูลคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2750 line oa1 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2751 line oa2 วิมล คำบุญเรือง
2756 ใบสมัคร TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ WORD หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2757 ใบสมัคร TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ PDF หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2759 การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2765 FST สัมพันธ์ 2022 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2766 ไหว้ครู 2022 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2767 สแกนเข้างาน หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2776 Agro X-perience Camp ครั้งที่ 3 ตอน “Agro Cocoa Camp” วิมล คำบุญเรือง
2805 ชีทติว 203103 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2806 ชีทติว 203111 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2807 ชีทติว 206103 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2808 ชีททบทวน 206103-Fin-2 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2809 แบบฝึกหัดทบทวน-206103-Fin-3 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2810 ชีทติว FINAL อิ้ง 1 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2811 ชีทติว FINAL ENGL 3 วิมล คำบุญเรือง
2812 ชีทติว FINAL ENGL 3 วิมล คำบุญเรือง
2825 ผังตัวต่อ Food Science and Technology International Program งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2826 ผังตัวต่อ PKT งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2827 ผังตัวต่อ BIOT งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2828 ผังตัวต่อ PDT หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2829 ผังตัวต่อ MPT หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2830 ผังตัวต่อ FST หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2831 ผังตัวต่อ FE หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2832 ผังตัวต่อ MPT หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2916 ใบคำถาม อัตนัย ค่าย X4 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2917 ใบคำถาม อัตนัย ค่าย X4 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2918 2023 Proposal ค่าย X'4 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2919 กำหนดการค่าย X4 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2920 Poster ค่ายX4 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2924 2023 Proposal ค่าย X4 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2925 X CAMP 4 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2963 ข้อมูลเบื้องต้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2964 นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
3024 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ ๔ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3025 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ ๔-1 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3026 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Xcamp4 -2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิมล คำบุญเรือง
3027 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Xcamp4 -3 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3058 ผังตัวต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3059 ผังตัวต่อเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3060 ผังตัวต่อวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3061 ผังตัวต่อเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3062 ผังตัวต่อเทคโนโลยีการบรรจุ (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3063 ผังตัวต่อเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (for 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3087 Biot โบรชัวร์ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3088 FE โบรชัวร์ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3089 FST โบรชัวร์ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3091 PKT โบรชัวร์ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3093 International FST program information สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 พ.ค. 66  วรกร สุพร
3094 CMU-FST poster สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24 พ.ค. 66  วรกร สุพร
3101 Japan Yoshinoya Field Study and Food-service Market Survey หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3104 รายงานประชุมฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3119 วัตถุดิบที่ต้องสงสัย และการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3131 ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัล 50 คนแรกที่ส่งใบเซอฮาลาล หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3133 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 203111 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3134 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 203103 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3135 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 001101 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3136 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 207123 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3137 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 206111 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3138 ชีทติวกลางภาค 1-2566 วิชา 206108 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3150 กระบวนการปรับรูปแบบ
การให้บริการนักศึกษาในยุค
DIGITAL AGE งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
3171 หลักสูตร FST (สำหรับ นศ.รหัส 66) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3173 ผังตัวต่อFST (for 66) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3174 ผังตัวต่อBIOT (for 66) วิมล คำบุญเรือง
3195 กำหนดการสำคัญ ต้นเทอม 2/2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3209 รายการวัสดุ งบปี 67 (สำนักวิชาฯ) หน่วยพัสดุ 4 ม.ค. 67  เบญจพรรณ อุ่นจันตา
3231 summer.2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3235 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมตอบ แบบประเมิน 2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3324 รายละเอียดค่าย5 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3325 กำหนดการค่าย หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3354 กำหนดการสำคัญ เทอม 1/2567 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3372 รีวิววิชาปี1 น้อง 67 ชมรมวิชาการ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง