ระบบจัดเก็บเอกสารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dashboard

11
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ
73
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
120
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
124
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
20
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ
39
ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)
10
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COVID-19)
44
ข้อมูลสาธารณะ