ระบบจัดเก็บเอกสารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dashboard

120
คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ
7
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
163
มาตรการป้องกัน COVID 19
11
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ
114
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
134
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
154
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
31
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ
39
ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)
11
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COVID-19)
120
ข้อมูลสาธารณะ
24
ฐานข้อมูลความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
41
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
1
ทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร
6
ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร