ระบบจัดเก็บเอกสารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dashboard

11
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ
97
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
120
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
145
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
31
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ
39
ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)
11
ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COVID-19)
86
ข้อมูลสาธารณะ