ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
วันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-22
 

 
สัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง Effective Manuscript Writing for International Journal
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-21
 

 
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-21
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาจาก (สกอ.) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 (EdPEx200)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-14
 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-13
 

 
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนา เรื่องไส้อั่วลดไขมัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-10
 

 
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Nong Lam University, Vietnam โครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship program 2015"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมถวายเทียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โบราณสถานหนองงู
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-08
 

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงาน “วิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-02
 

 
การจัดการข้อมูล มคอ. ๓ – ๕ ลงในระบบฐานข้อมูล MIS
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-02
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-01
 

 
โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-25
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Good Practice ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-23
 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-15
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบคุณภาพด้าน HACCP/BRC/ISO22000 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-11
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-09
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>