ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา = 449 ข่าว
ID ชื่อข่าว รายละเอียด
8703 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Health & Nutrition Asia 2024 ณ ฮอลล์ 100-102 ไบเทค กรุงเทพฯ
8685 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme "สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"
8599 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2
8593 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงเสวนา Virtual Coach the Coach #1 Never-ending Road to Service Excellent
8587 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
8575 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 4)
8566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
8564 กิจกรรม Open house
8562 การอบรมในหลักสูตร ทักษะการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิถีแห่งการโค้ช (Building A Coaching Culture)
8558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
8556 หลักสูตร "กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2
8532 ขอนำส่งรายงานประจำปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช (กบข.) และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2565
8530 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปี2566 รุ่นที่ 7 (ออนไลน์)
8528 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
8522 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างมีแบบแผน (On-Site)
8510 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาด B2B ชนะใจลูกค้าองค์กร (On-Site))
8504 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ รุ่นที่ 22
8502 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม 7 หลักสูตร
8500 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 17"
8484 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง"
8482 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์คนรุ่นใหม่
8480 การอบรมเชิงเสวนา “ถอดรหัส SAMUI MODEL ด้วยหลักสูตร CWIE ต้นแบบ หลักสูตร Best Practice สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม"
8450 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรม
8444 ส่งสำเนาหนังสือสั่งการ (เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาหลักสูตร "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร" ครั้ง 54)
8430 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านรถยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2566
8426 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับคดีปกครอง พร้อมกรณีศึกษา
8424 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตามหนัสือเวียน ว.119, ว.124, ว.128, ว.159 และ ว.1459 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
8422 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2
8416 เข้าร่วมรับฟังนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (CMU Proactive Researcher) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติ รวมถึงแนวทางการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัยฯ
8408 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
8406 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดโลกยุคดิจิทัล 5.0 (On-Site))
8390 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) ประจำปีงบประมาณ 2566
8384 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (ล้อมวงเสวนา : พันธกิจ) (Governance For Sustainable University Series EP1: Mission)
8366 หลักสูตร Executive Leadership Program (ELP) การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 6 และหลักสูตร Strategies and Innovation Creation รุ่นที่ 4
8364 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรระดับต้น
8362 หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่น 3 (ครั้งที่ 2)
8348 โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง สุดยอดผู้นำ
8344 โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
8298 การสัมมนา “The 21st Winner Conference : Achieving Peformance Excellence for Corporate Sustainability”
8268 ขอเชิญประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ครั้งที่ 1
8262 การประชุมพบปะสื่อสารการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
8260 การฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารสัญญา สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ รุ่นที่ 2
8258 โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
8256 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2566
8254 การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 99
8248 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม)
8240 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ (รายละเอียดตามประกาศ) ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อ
8232 หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 15
8230 หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ.” รุ่น 15
8162 หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่น 3
8160 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร "เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 4-รุ่นที่ 5
8156 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 12 (ออนไลน์)
8154 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5
8114 สำนักบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 หลักสูตร
8112 หลักสูตร การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รุ่น 2
8110 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ จำนวน 2 หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์
8108 หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5
8106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้ รุ่นที่ ๑
8104 โครงการพัฒนาบุคลากรบุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ” รูปแบบ E-training
8070 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2023 (On-Site))
8068 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
8048 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
8040 ขออนุญาตเสนอหลักสูตร HANDs-On DPO Workshop
8038 หลักสูตร "รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5
8032 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ AI & IoT Summit 2023 (On-Site))
8010 ประชาสัมพันธ์อบรมสัมนาประจำเดือน เมษายน 2566 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
8004 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Train the Trainer (Consultant)
7998 การสัมมนา เรื่อง "ส่องโอกาสอเมริกาใต้ ตลาดเสรีที่ท้าทายภาคเกษตรไทย"
7951 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2566
7942 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียน การสอนอาจารย์มืออาชีพ และโครงการอบรมออนไลน์ การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย
7940 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2023 (On-Site)
7938 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
7930 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
7924 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
7882 ขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “TED Youth Startup Road Show 2023” ภายใต้แนวคิด "Fund for Future - STARTUP for Young Gen”
7880 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำแบบอไจล์ รุ่น 4
7878 กิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (ผ่านระบบออนไลน์))
7876 การสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25
7874 งานสัมมนา Certified Educator Conference 2022 ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
7870 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ
7862 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7860 โครงการอบรมหลักสูตร HR for the Future
7848 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 2
7832 ขอเรียนเชิญร่วมอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (ออนไลน์)
7830 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ประจำปี 2566
7798 กำหนดการเปลี่ยนแผนการลงทุน และประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
7762 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
7746 หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียนมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร
7736 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สอบรม 5 Days PDPA in Action รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566
7728 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนา AIS PLAYGROUND x Mass Comm CMU Inspired Talk By อู๋ Spin9
7716 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
7702 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ การหายใจสู่การควบคุมการทรงท่า
7698 โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร (SWOT+Canvas)” รุ่นที่ 1 (ออนไลน์)
7657 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป จำนวน 2 โครงการ
7655 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)
7653 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 นำส่งสรุปข้อมูลคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 และ 4
7651 โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
7649 หลักสูตร ปัญหาที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางแก้ไขปัญหา
7647 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลาง และแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง"
7645 งานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย
7642 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการอบรม 2 โครงการ (สายสนับสนุน)
7640 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2566
7638 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 จังหวัดเชียงใหม่
7620 หลักสูตรฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานรัฐ”
7598 หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ "Academic Development Program : Science & Art of Teaching" รุ่นที่ 1
7596 เชิญร่วมงานเสวนา "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา"
7594 หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 3- รุ่นที่ 7
7592 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 4
7577 สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2566 จำนวน 4 หลักสูตร
7573 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ" รุ่นที่ 3- รุ่นที่ 5
7571 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ" รุ่นที่ 4- รุ่นที่ 9
7567 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างการเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
7565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษผู้ทิ้งงาน รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 5
7561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล" รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 5
7559 โครงการแผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7545 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop "ปั้น TikTok ให้ปัง มีรายได้อย่างปังได้”
7541 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงการทำงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากร สายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
7523 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบ งาน CMIE
7516 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง GPT ความเสี่ยงและโอกาสของมหาวิทยาลัย
7494 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Leading Change Management Course)
7492 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 3 (Digital Marketing Analytics for Growth Course #3)
7490 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร รุ่น 3 (Hybrid Learning)
7488 หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวกับการสอน Data Management และ Data Warehouse
7484 การอบรมในหัวข้อ "สอนแบบ Next Level ด้วย Mango Canvas"
7472 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 16
7470 หลักสูตร Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7468 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7466 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7464 หลักสูตร เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7462 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7460 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7430 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
7428 ขอเชิญเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4
7426 กิจกรรม Special Food Talk Series ครั้งที่ 2 หัวข้อ How to reduce GI in foods? ทำอย่างไร ในการลดค่าดัชนีน้ำตาลในอาหาร
7420 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
7412 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอเชิญเข้าโครงการอบรม 8 หลักสูตร
7396 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
7388 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
7372 ขอเชิญเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
7362 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม NCSA CYbersecutity
7356 การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 รูปแบบออนไลน์
7354 การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร
7349 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2566
7347 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 (Global Health Fellowship Program - GHFP 2023)
7339 หลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Tranining Series) ประจำปี 2566
7325 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ 2
7312 หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่่ยงของมหาวิทยาลัยกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่นที่ 7
7286 งานสัมมนา (Thailand HR Day 2022: RE-INVENT HR : Prepare for The Unprepared)
7281 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน
7266 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย (CMU HPC ERAWAN)”
7264 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนา เชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 19
7262 หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
7260 หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
7258 หลักสูตร "เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
7256 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7254 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
7252 หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
7250 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
7246 โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
7244 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)
7220 โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
7201 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะหมดไฟ (bumout) จุดไฟขึ้นได้อย่างไร
7199 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำปี 2566 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566
7181 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
7179 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป.1)
7177 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
7174 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
7166 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งที่รับโอน ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
7161 เชิญเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ประเด็น "หลักประกันรายได้เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ"
7159 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Global Citizenship Forum 2022 : คณะรัฐศาสตร์ฯ กับการเป็นสถาบันการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองโลก
7127 การอบรมหลักสูตร "การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย"
7121 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ เวทีเสวนาเครือข่ายลำน้ำชี
7099 ขอเชิญอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง /การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่น 2 และ หลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าให้รักและภักดีในแบรนด์
7093 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
7088 หลักสูตร "กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา" รุ่น 1
7085 ขอเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 4 โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรม
7081 สัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565
7078 หลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2
7076 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6
7074 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์ หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
7070 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6
7068 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
7065 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2566
7052 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
7049 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
7047 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน How to Make an Entrepreneurial State Why Innovation Needs Bureaucracy
7041 ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)”
7038 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network" รุ่นที่ 1
7019 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2566
7007 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน (Purposeful Marketing & Communication for Sustainability Impact Course)
7005 หลักสูตร เทคนิคเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5
6998 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวนในขวดแก้ว (Arch CMU Terrarium workshop)
6983 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2566
6978 โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid เ
6975 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้นอกระบบการศึกษา
6972 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างองค์กรนิเวศดิจิทัลเพื่อกรอบการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (Creating A Digital Ecosystem: A Strategic Practical Framework Course)
6970 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับลงทะเบียน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6906 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
6904 การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างค่า K รุ่น 92"
6902 ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 13
6858 โครงการ SCB Talks @CMU Econ Learning How to Learn with Barbara Oakley
6856 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2566
6849 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ส่งเสริมความรู้ และความตระหนักด้านสุขภาพ สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
6840 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Reference Material – Grade Selection and HPLC column technology for cannabis analysis to overcome the matrices”
6830 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำปี 2565
6828 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนววินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห
6826 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรของรัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
6824 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
6822 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 - รุ่
6820 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการที่จริต พ.ศ.
6818 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
6805 ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)
6786 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการวัดประเมินการเรียนรู้ 4 หัวข้อย่อย"
6779 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับ การเปลี่ยนแปลงของโลก”
6777 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน Public Training (ไตรมาส 1) จำนวน 8 หลักสูตร
6758 การอบรม เรื่อง Workshop on the Advancement of Sample Preparation and Analysis for Feed and Food Contaminants
6756 โครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานรัฐ"
6744 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น
6718 การอบรมในหลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร"
6714 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
6710 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education
6663 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง เรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน EdTeX 2022 – Thailand's Number One Education Technology Expo)
6660 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" และ "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น"
6658 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา”
6638 สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ASEAN in Transportation : From NEC to AEC
6633 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Skill Mapping
6631 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล (Hybrid Learning)
6629 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 5
6627 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ “เกษียณแบบ Happy ที่นี่มีคำตอบ!”
6624 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Blockchain นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Blockchain Technologies for Business Strategies Course)
6614 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 6
6600 ประชาสัมพันธ์งานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
6583 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่
6560 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (Scholarship of Teaching and Learning : SoTL8) : The Next Normal of Education
6558 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน
6549 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกีี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6541 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
6497 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics Summit 2022
6482 ขอเชิญร่วมโครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง "ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย"
6480 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 5
6462 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์การสอนด้วยเทคนิค visual note-taking
6453 ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน
6450 ประชาสัมพันธ์การเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ในหัวข้อ Sustainable MSMEs, Women and Business
6447 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565
6445 ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย”
6443 ขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2022)
6438 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงการทำงานวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6436 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนา “The 3th National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”
6430 ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปลี่ยนแผนการลงทุน และเชิญเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6407 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ (Arborist)
6405 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม CMU APEC Sustainability Forum 2022
6403 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานอบรมระยะสั้น “Reskill การออกแบบ UX/Ul design ให้โดน : เมื่อเข้าถึง insight การออกแบบอะไรก็ง่ายนิดเดียว”
6391 ประชาสัมพันธ์การอบรมในหลักสูตร แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2
6388 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection body :IB) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 : 2012)
6379 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
6348 ประชาสัมพันธ์การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ KM-Innovation "แนวคิดสู่การพัฒนาคนและองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์
6324 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
6322 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ และหลักสูตรด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่
6316 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น ในปีงบประมาณ 2565
6310 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเก่า" ครั้งที่ 5
6307 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
6304 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2564
6298 เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม
6293 กิจกรรมทิศทางการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และรักษาสุขภาพจิตของบุคลากร
6291 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 2
6286 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นระดับสากล ในหัวข้อ "Introduction to Scholarly Publishing - Writing a Great Paper and Getting it Published and Noticed
6275 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล”
6240 ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Lift Skill Thail Labor Force ยกระดับทักษะแรงงานไทยเพื่อตอบโจทย์อนาคต
6238 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
6233 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e- Bidding"" รุ่นที่ 1- รุ่นที่่ 4
6213 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยรัฐ"
6195 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ๓ พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข.-มช.-ม.อ.) ครั้งที่ ๕ “บทบาทของนักศึกษาในการร่วมพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน”
6192 ประชาสัมพันธ์โครงการ CMU-KM Day ประจำปี ๒๕๖๕ พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม”
6173 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10) ประจำปีงบประมาณ 2565
6165 ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Color Food & Beverage Technology
6161 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน FTI Expo 2022 และงาน Lanna Expo 2022
6157 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-new Gen Award 2023)
6133 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1
6129 ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "Thailand Learning & Development Forum 2022”
6126 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการสื่อสารที่สื่อใจผู้เรียน
6123 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11
6119 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
6116 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม รูปแบบ Onsite จำนวน 4 หลักสูตร
6113 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ ปัญหาที่พบบ่อย การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
6105 กิจกรรมงาน Countdown ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
6103 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “กิจกรรม Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ”
6097 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างยั่งยืน
6095 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
6085 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพผู้นำแบบอไจล์ รุ่น 3 (Agile Leadership: The New Capabilities of Leaders Course # 3)
6078 ประชาสัมพันธ์งานประชุม วิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา (ISMYCO & ICM 2022) ภายใต้หัวข้อ “Move to the next step in mycotoxin research and Asian network” (Online Conference) ร
6076 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่น 2 (Leading your sustainability S-Curve towards SDGs Course # 2)
6074 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร รุ่น 2 (Cyber Security Leadership for Executives Course # 2)
6071 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
6069 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" รอบที่ 2
6055 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมใช้งานแบบประเมินสุขภาพจิตบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ (CMU Mind)
6047 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ"
6015 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Academic Articles Preparing and Writing Technique fo Supporting Staff in the Thai Education System)
6011 ประชาสัมพันธ์ชมงาน FTI EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด "SHAPING FUTURE INDUSTRIES" ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต
6008 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภาพอินฟราเรด และเทคนิคการแปรผลระดับพื้นฐาน
5993 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาในหัวข้อ Lenovo Connect’๒๒ Education Smarter Way to Learn and Collaboration
5970 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "BCG Mae Hia Tour"
5965 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรไม่เสี่ยง" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom)
5903 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒
5898 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม
5896 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics in Management Decision Making Course)
5894 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้่อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1-5
5892 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 26 (People's Audit/PA 26)
5890 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2
5888 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science from Zero to Hero) จำนวน 2 หลักสูตร
5878 ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง “Direct analysis solid sample by GC, GCMS with new generator of portable pyrolysis”
5855 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมพร้อมธุรกิจก้าวสู่ Metaverse (Preparing Business for the Metaverse Course)
5853 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๕
5850 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๕
5847 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๕
5845 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๕
5842 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรฐการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท. รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๔
5840 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
5837 การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
5834 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
5813 ประชาสัมพันธ์งานบรรยายและเสวนาในหัวข้อ การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยด้วย Digital Transform และเทรนด์ของตลาดการศึกษาระดับปริญญา “ที่เปลี่ยนไป” จากผลกระทบหลัง Covid-19 โดยรูปแบบกิจกรรมออนไลน์
5804 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ
5802 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3 สำหรับอาจารย์
5796 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 33
5783 ขอเชิญเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัิัติงานใหม่" รุ่นที่ 2
5778 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร
5701 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
5698 ประชาสัมพันธ์กำหนดเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ Zoom
5680 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองรวม 3 หลักสูตร
5678 ได้ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Al for Business Leader Course #3)
5675 ประชาสัมพันธ์ด้ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจล์ รุ่นที่ 2
5672 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง"
5669 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารและของเชฟมืออาชีพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ และความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ได้
5653 ประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 420 ชั่วโมง) ที่ปรับแก้ไข
5579 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง รู้ทัน ข้อกฎหมาย ส่งออกแคนาดาปลอดภัยจากจุลินทรีย์ (Seminar on CFIA National Microbiological Surveillance)
5577 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรม R .ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ
5574 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Digitization of Smell and loT System – เปลี่ยนกลิ่นให้เป็นข้อมูลดิจิทัล
5567 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
5554 การฝึกอบรทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ในปี 2565
5552 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 7
5526 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงาน งาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2022 งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ
5504 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 ครั้งที่ 9 (The 9th SAU National Interdisciplinary Confrerence 2022 (SAUNIC 2022)
5476 ประชาสัมพันธ์งานการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา MFU Learning Innovation
5468 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1-5
5462 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏฺิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-5
5460 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1-10
5456 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เจาะลึกงานก่อสร้างการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-5
5452 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Digital HR Transformation Strategy Course)
5450 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาตนเอง หลักสูตรการอบรมทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) และหลักสูตรการอบรมทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงาน
5445 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
5441 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2565 (Global Health Fellowhip Program - GHFP 2022)
5434 ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum ๒๐๒๒
5432 หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รุ่นที่ ๓
5427 ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6
5424 ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องหรืออุทธรณ์ รุ่นที่ 1-6
5422 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
5405 โครงการการจัดการความอ้วน CMU Smart Body พิชิตอ้วนเราทำได้ by Healthy CMU
5396 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ และทักษะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
5359 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร แนวทางในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์
5336 ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง Systems for sustainable performance excellence หัวข้อ “ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน”
5326 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 สู่ความปกติถัดไป (Next Normal)
5307 ประชาสัมพันธ์หลักสูสูตรฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2565
5305 ประชุาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : PDTA for Education" รุ่นที่ 2
5277 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5 (Data Governance and Personal Data Protection Course #5)
5256 ประชาสัมพันธ์การประชาพิจารณ์ และขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...... (ครั้งที่ 2)
5212 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและบริหารสัญญาเพื่อจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID-19) (Onsite) ปี ๒๕๖๕
5207 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๕
5197 โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 หลักสูตร
5189 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Government Proceurement : e-GP) ในรูปแบบออนไลน์
5165 ประชาสัมพันธ์โครงการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิการคลัง และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
5126 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
5123 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
5119 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
5098 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง (Personal Data Protection System for University in Practice)
5095 อบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ในรูปแบบออนไลน์
5092 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom
5073 กิจกรรม MED CMU KM DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
5071 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”
5041 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
5025 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและแผนการฝึกอบรม ปี 2565
4919 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
4915 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการ และโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
4913 ขอเชิญเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์
4910 ขอเชิญเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19" รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์
4908 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การทำวิจัยจากงานประจำ (R2R)”
4858 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID-19) ปี 2564 รุ่นที่ 1
4837 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสร้างความยั่งยืนของแกนนำสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่งมหาวิทยาลัยสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี
4835 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา
4830 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
4793 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาประจำปี Thailand HR Day 2021 ภายใต้หัวข้อ 2022 Thailand’s Furture of Workforce : The Great Reset, Rebuild and Restart
4784 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ รอบปี 2567-2568
4782 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "happy Money พี่เลี้ยงการเงิน" ผ่านระบบออนไลน์
4754 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
4729 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การทำงานเชิงวิเคราะห์"
4702 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม 2565)
4677 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
4675 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่่ 5
4671 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
4668 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5
4666 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานวิจัย"
4628 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
4613 ขอเชิญร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ การเสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเชียงใหม่ กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป
4609 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TTT VIRTUAL SUMMIT EDUCATION TECH & TRENDS 2022
4587 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (Online)
4584 ประชาสัมพันธ์อบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integrative Management for New Era Security)
4582 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6
4579 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
4577 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
4575 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
4573 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
4570 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6
4557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 2 (Hybrid Learning)
4554 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education"
4487 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา The National Conference of Mycotoxicology ๒๐๒๑ ภายใต้หัวข้อ อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ (Online Conference)
4468 ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง "ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)"
4459 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
4456 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education"
4448 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564 ครั้งที่ 22
4441 ขอความอนุเคราะห์เสนับสนุนการจัดงาน TEDxChiangMai 2021
4434 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเพิ่มทักษะความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ"
4397 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4391 ประชาสัมพันธ์โครงการ Super AI Engineer Season 2
4350 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6
4348 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
4346 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรฐานทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
4342 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5
4317 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
4312 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6
4309 ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021
4288 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง "ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"
4278 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมโครงการ Indian Technical and Economic ITEC
4268 ทปอ.ขอส่งรายงานการสัมมนาออนไลน์
4265 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
4254 ประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน TechnoMart 2021 “STI For New Normal”
4252 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
4249 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (Online)” รุ่นที่ 1
4246 ประชาสัมพันธ์การประชุมความร่วมมือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก (The Global Conference on Aquaculture GCA+20)
4226 ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing ๒๐๒๑ (Online Conference)
4190 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (ออนไลน์) The impact of data protection on university business : How universities have to adapt under the new Data Protection Rules เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคลากรให้มีการปฏิบัติงานที
4174 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Empowering Thailand - Education Reimagined Preparing students for the future with Digital Skill
4142 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “Speexx Connected” หลักสูตรวุฒิบัตร CEFR รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
4140 ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมงาน “แถลงผลงาน อว. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” ในรูปแบบออนไลน์
4121 โครงการสภาพนักงาน พบประชาคม มช. ประจำปี 2564
4118 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Lifelong Education Forum 2021 ในหัวข้อ ร่วมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU-LE’s Next Move Toward Sustainablility)
4116 ประชาสัมพันธ์การอบรม “การวิจัยและปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ”
4106 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประเพณีเกษตร์ศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22
4064 งานสัมมนาออนไลน์ “JOBTOPGUN Search Challenge”
4062 การรับสมัครหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐)
4026 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย (ผ่านระบบ Zoom Online Meeting)
4015 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำบุญ = 149 ข่าว
ID ชื่อข่าว รายละเอียด
8709 พิธีบำเพ็ญกุศลศพของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8705 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
8701 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567
8699 วัดศรีโสดา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 2567
8697 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567
8695 ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8693 ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลามหากุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
8691 ขอความอนุเคราะห์ (สนับสนุนการเฝ้าระวังไฟป่า)
8689 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก
8687 ขอสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2567
8683 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายมนูญ บูรณพัฒนา เป็นบิดาของ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรกัญญา บูรณพัฒนา)
8681 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฯ
8679 มณฑลทหารบกที่ 33 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566
8677 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน
8675 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุดอยกู่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
8673 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เกษตร Smart technology
8671 ขอเชิญร่วมพิธี และร่วมทำบุญพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8669 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างหลังคาวิหาร ณ วัดเวียงไชยปราการ
8667 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พุทธศักราช 2566
8665 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2566
8663 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
8661 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
8659 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ประจำปี 2566
8657 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญ
8655 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
8653 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8651 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2566
8649 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี 2566
8647 กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
8645 ขอความอนุเคราะห์บัตร CMU Chiang Mai Marathon 2023
8643 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
8641 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่อัญชรีย์ ธีตรานนท์
8639 ประชาสัมพันธ์ VET CMU RUN 2023
8637 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอนเสิร์ต Super Rush Chattan Games
8635 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน
8633 ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
8631 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
8625 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
8623 ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากรขอเชิญร่วมอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2566
8621 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อนนท์ ล้อสุริยนต์ บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง
8619 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ ดร.จิตติ ปิ่นทอง (สามีของ รศ.ดร.เรณู ปิ่นทอง อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
8617 ขอเชิญร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี
8615 เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและพิธีถวายเทียนพรรษา
8613 ขอเชิญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ศรีวรรณ นิรัติศยกุล มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์
8611 ขอเชิญร่วมถวายพระพรและสนับสนุนโครงการคัดเลือกและส่งเสริม “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” 2566
8609 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ซิ้วฮั้ว แซ่อึ้ง มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8605 ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566
8601 ประชาสัมพันธ์ ขอสนับสนุนคอนเสิร์ต "I Dream a World" โดย CMU Choir
8597 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินวิ่งมหากุศล มหดิล 66
8569 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์)
8544 ขอประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
8534 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายนพพงษ์ ณ เชียงใหม่ (บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
8454 ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ และงานประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566
8420 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นายสมมิตร คอวนิช บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
8418 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2566
8346 ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระธาตุดอยกู่ อ.ดอยสะเก็ด
8342 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2023
8338 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสวัสดิ์ พาณิชย์กุล บิดาของ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
8330 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
8320 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566)
8304 ตามที่โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักด้านสุขภาพ 4 กิจกรรม ดังรายละเอียดตามประกาศ ในการนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านท
8228 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)
8167 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7964 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘
7954 ประชาสัมพันธ์ ทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
7928 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเพื่อสบทบทุนสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ
7806 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อพิเชฐ วรายะนันท์
7631 ประชาสัมพันธ์ ขอสนับสนุนและเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬเปตอง (ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
7624 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Athletic CMU RUN 2023
7579 มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก “โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า”
7480 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจัดซื้อดอกป๊อปปี้
6951 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6942 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5”
6937 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) ขอเชิญร่วมทำบุญ
6917 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6914 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6874 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ น.ส.เบญจพรรณ อุ่นจันตา (บุคลากรสังกัดหน่วยพัสดุ สำนักงานคณะ)
6872 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
6846 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
6844 สำนักงบประมาณ ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
6838 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
6814 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
6811 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
6808 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2565
6802 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
6741 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน 2565
6737 ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2565
6734 กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2565
6732 กรมป่าไม้ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2565
6730 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2565
6728 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6726 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินประจำปี 2565
6686 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
6683 วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ขอเชิญร่วมทำบุญตานสลากภัต
6656 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6651 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
6649 มหาวิทยาลัยรัชภัฏชัยภูมิขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565
6644 วัดพุทธบูชานิมิต ขอเชิญร่วมทำบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565
6596 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
6594 กระทรวงพลังงานขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565
6576 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
6537 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินฯ
6534 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์
6473 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ 2565
6471 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6468 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเชิงสะพานกษัตริย์ศึก ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
6422 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
6364 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6353 พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 90 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6335 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
6318 วัดหนองม่วง ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
6312 วัดโคกกระเบื้อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อปล่อยชีวิตกระบือ-โค ประจำปี 2565
6281 ขอเชิญร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 90 พรรษา
6253 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
6251 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักจิตวิทยา
6229 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน
6189 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
6187 สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
6184 กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2565
6170 เชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพมารดาของ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
6167 เชิญร่วมบูชาหรียญพระพุทธชินราช 100 ปี
6108 ขอสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม "Chiang Mai Pride 2022: Community Pride"
5512 ขอเรียนเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
5429 วัดช้างเคี่ยนขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายวิหาร ทรงล้านนาประยุกต์ เสนาสนะ และถาวรวัตถุ และพิธีพุทธาภิเษกสมโภช “ผะเจ้าอุ่นเมือง”
5294 เชิญชวนร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก .. ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”
5027 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวจินดา ฤกษ์อินทรีย์ (ป้าเตี้ย) บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว
4863 ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
4565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564
4562 มหาวิทยาลัยชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2564
4559 ขอเชิญร่วมชมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ออนไลน์
4509 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
4506 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
4465 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
4421 แจ้งการยกเลิกการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทโวโรหระ ประจำปี พ.ศ. 2564
4338 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
4336 สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
4334 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
4293 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
4244 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2564
4241 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2564
4237 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน
4169 ขอเชิญร่วมทำบุญตานสลากภัต ประจำปี 2564
4103 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
4100 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564
4080 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2564
4077 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลฯ
4075 ศูนย์ CSR CM ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานทำบุญครบรอบ 1 ปี
4040 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออุทัย นาพรหม (บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
3996 ประชาสัมพันธ์ : อำเภอฮอดขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อมอบเป็นธารน้ำใจ "มีแล้วแบ่งปัน"

อื่น ๆ= 149 ข่าว
ID ชื่อข่าว รายละเอียด
8707 “กาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง”
8629 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform
8595 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
8591 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย จำนวน 2 ด้าน
8589 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566
8585 การคัดเลือกแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
8583 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2567
8581 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”
8579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคี สมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
8577 ขอความอนุเคราะห์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
8573 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
8571 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เรื่อง “การบริจาคอวัยวะ”
8560 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอนำเสนอและแจ้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น)
8554 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
8552 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566
8550 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
8548 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-19
8546 แนะนำ บริษัท ซิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ภายใต้แบรนด์ QF Farm/ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ ของชาวเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ QF Farm
8542 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”
8540 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร
8538 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล 3 ตำแหน่ง
8536 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม)
8526 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566)
8524 ส่งสำเนาหนังสือสั่งการ (เรื่อง เชิญเข้าร่วมชมงาน Healthy Food Asia 2023)
8520 ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
8518 อว 8394(6)/ว.221 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 16/6/2566
8516 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์”
8514 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2566
8512 ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
8508 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
8506 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ประกันตน)
8498 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวันแม่แห่งชาติ 2566
8496 รับสมัครคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
8494 รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน
8492 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖)
8490 ข้อเสนอคลาสเรียนหลักสูตร"VLB Craft Brewing Virtual Course 2023"
8488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืสื่อวีดิทัศน์ และอินโฟกราฟฟิต
8486 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาหมากกระดานบุคลากร มช.
8478 ขอพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการ BJC New Gen Leader Management Trainee
8476 รับสมัครงานตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำแหน่ง Communication Officer
8474 รับสมัครงานตำแหน่ง Navigation Operations Specialist
8472 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ GRAD NEWS (ข่าวกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย) ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2566
8470 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
8468 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
8466 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga)
8464 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขยายเวลาส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๕ (Moral Awards 2022))
8462 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2566
8460 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566
8458 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน การศึกษาในวิถีถัดไป
8456 รับสมัครงานตำแหน่ง Personal Assistant to CEO & Communication Officer
8452 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน
8448 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
8446 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง EP290001
8442 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8440 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แพคเกจตรวจสุขภาพ “FLEX CMU Checkup Package 2023” สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8438 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8436 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนพิเศษ สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ/หน่วยงานต่างๆ
8434 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
8432 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก
8428 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งนักการพยาบาลสัตว์ และตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์
8414 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
8410 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เลขที่อัตรา EP310008 - EP3100010
8404 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
8402 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
8400 แก้ไขประกาศการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
8398 รับสมัครคณบดี
8396 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
8394 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
8392 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
8388 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่
8382 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8380 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
8378 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ GRAD NEWS (ข่าวกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย) ฉบับประจำเดือน เมษายน 2566
8376 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
8374 ขอความอนุเคราะห์งดรับ - ส่งเอกสาร
8372 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ห้องพักและห้องประชุม โรงแรมอโมร่าท่าแพ เชียงใหม่
8370 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดโรงเรียน)
8360 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจ
8358 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat the Haze Charity Run” ปี 2)
8356 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณภาพอวอร์ต ปี 2565 (Moral Award 2022))
8354 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ
8352 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8350 รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
8340 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา DEMOCRATIXING AWS AI TO EMPOWER YOUR BUSINESS
8336 รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
8334 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD
8332 รับสมัครงานตำแหน่ง Navigation Operations Specialist
8328 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8326 ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
8324 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย
8322 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
8318 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"
8316 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ 3 สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน
8314 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
8312 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป 2566 ทางสื่อโทรทัศน์
8310 รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
8308 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์วันไข้เลือดออก
8306 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 3
8302 ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ 4 กิจกรรม
8300 ประชาสัมพันธ์ รับสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8296 ประชาสัมพันธ์ การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566
8294 แจ้งแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
8292 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ในระบบ Line Official Account
8290 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
8288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมความร่วมมือภายใต้งาน K-Service Festa 2023
8286 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหา
8284 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
8282 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
8280 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคี สมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์
8278 ประกาศช่องทางอิเล็ทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบ้านแปะ
8276 ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต
8274 การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม
8272 แจ้งแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
8270 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
8266 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเกษียณสุขใจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี 2566
8252 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
8250 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
8246 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565)
8244 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
8242 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8238 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8236 การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่
8234 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
8226 ของดรับ-ส่งเอกสาร
8224 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
8222 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโปรแกรม ADAPTIVE GAME CHANGERS ASIA (AGC-ASIA) และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8220 ขอแนะนำโปรโมชั่น "ปิดเทอมใหญ่เที่ยวไนท์ซาฟารี"
8218 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักอำนวยการ
8216 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
8214 แจ้งเวียนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศเจตนารมณ์เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่.
8212 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เลขที่อัตรา EP310008 - EP3100010
8210 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Logo ครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์
8208 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา 2566
8206 ขอนำส่งสูจิบัตรผลการจัดงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8204 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8201 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8195 ขอเชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดและประชาสัมพันธ์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก
8193 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโลยี พ.ศ. 2566
8191 ขอความอนุเคราะห์รับ - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document
8189 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข
8187 ของดรับ-ส่งเอกสาร
8185 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
8183 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
8181 แจ้งสิ้นสุดการให้บริการระบบ e-Timestamping ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
8179 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
8177 รับสมัครราชการตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ 4 อัตรา
8175 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปณา สอ.มช.
8173 ของดรับ-ส่งเอกสาร
8171 ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2566)
8165 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการ
8158 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
8152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
8150 ขอความอนุเคราะห์รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e – Document เท่านั้น
8148 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8146 การปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกประเภท เนื่องจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐาน
8144 รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center (RFDMC)
8142 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน
8140 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากยุบสภาผู้แทนราษฎร
8138 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
8136 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและติดตามเพจ Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา
8134 แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้ง
8132 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
8130 การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่
8128 การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
8126 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย)
8124 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง
8122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
8120 แนวทางและมาตราการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
8118 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13)
8116 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 10 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
8102 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8100 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop "ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง" เพื่อใช้ในประเพณีสงกรานต์
8098 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน
8096 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่นที่ 14
8094 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
8092 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8090 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
8088 การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
8086 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
8084 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
8082 ขอส่งสำเนาประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8080 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
8078 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
8076 ขออนุเคราะห์ลงสื่อประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Mascot โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
8074 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง
8072 ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ พระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
8066 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต Once upon a time in summe)
8064 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่งจังหวัดเชียงใหม่
8062 การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลสันกำแพง
8060 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายฯ แสดงความเห็นเกี่ยวผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
8058 รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
8056 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่อง
8054 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
8051 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๘ ตำแหน่ง และกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
8046 เชิญเสนอราคาจ้างทำหนังสือ สหวิทยาการในสรรพคราสหว้าก่อ จำนวน 200 เล่ม
8044 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
8042 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8036 ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
8034 บุคลากรได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565
8030 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมใช้งานระบบสารสนเทศ
8028 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566
8026 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
8024 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
8022 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8020 แจ้งเวียนประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8018 ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2023
8016 ประชาสัมพันธ์การติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
8014 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8012 ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
8008 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
8006 การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace TEC-W)
8002 เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8000 แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
7996 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เลขที่อัตรา EP310008 - EP3100010
7994 แจ้งการควบกิจการแล้วเสร็จ
7992 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
7990 ประกาศ มช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2566
7988 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
7986 ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ World Wildlife Day International Youth Art Contest 2023
7984 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคณบดีคณะอักษรศาสตร์
7982 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
7980 ประกาศ มช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2566
7978 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเพื่อดำรงตำแนห่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
7976 ขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่
7974 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
7972 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
7970 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7968 ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
7966 รับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง
7962 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
7960 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7957 ประชาสัมพันธ์ งานกาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง (3-5 เมษายน 2566)
7948 เชิญร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2566
7946 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน ๑๓ หมุดหมาย
7944 สำเนาประกาศสภาวิศวกร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสภาวิศวกร พ.ศ. 2566
7936 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการในที่โล่งไฟป่าหมอกควัน
7934 ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2567
7932 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7926 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าแดด
7922 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยเกษตรหลวงใหม่ พ.ศ 2566
7920 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7918 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เรียน
7916 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
7914 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่อัตรา S4310006
7912 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลหนองขาว 2565
7910 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (Sport Science Innovation Contest 2023)
7908 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
7906 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
7904 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 20
7902 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
7900 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-การส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
7898 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7896 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่ปูคา
7892 รับสมัครนิติกรและเจ้าพนักงานธุรการ
7890 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
7888 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลแม่วาง
7886 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลสันติสุข
7884 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
7872 คำสั่่ง มช. แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7868 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
7866 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลริมเหนือ พ.ศ.2566
7864 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
7858 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานสุถิติจังหวัดเชียงใหม่
7856 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองหอย
7854 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา
7852 ขอความอนุเคราะห์การประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform
7850 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
7846 ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7842 งดรับ-ส่งเอกสาร คณะรัฐศาสตร์และรัญประศาสนศาสตร์ 8-9 มี.ค. 66
7840 งดรับ-ส่งเอกสาร กองบริหารงานบุคคล 9-11 มี.ค. 66
7838 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน
7836 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง
7834 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
7828 ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองแก่งคอย พ.ศ. 2566
7826 ขอยกเลิก ประกาศ มช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2566
7824 ยกเลิกประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2566
7822 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ
7820 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า
7818 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566
7816 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
7814 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
7812 ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี Performance Report (2020 - 2022)
7810 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
7808 โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่ม ปี 2566 จำนวนมาก และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพ ทันตกรรม แพ็กเกจฝากครรภ์
7804 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ
7802 สำเนาประกาศของทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า พ.ศ.2566
7800 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
7796 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
7794 ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Who is my dad”
7792 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
7790 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
7788 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566
7786 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR
7784 ขอความอนุเคราะห์ ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน CAT EXPO เชียงใหม่
7782 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
7780 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7778 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
7776 รับสมัครงาน
7774 การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
7772 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาารับสมัครบุคคล
7770 ส่งสำเนาประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานฯ
7768 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมยุโรป พ.ศ. 2566
7766 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
7764 ประกาศ มช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2566
7760 แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
7758 ประกาศมช. เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2566
7756 การขอใช้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2566
7754 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและประชุมกีฬาวอลเลย์บอลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7750 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม (บริษัท เอไอเอ จำกัด)
7744 เชิญร่วมส่งมอบและเป็นจุดรับกล่องซองกระดาษไม่ใช้แล้ว แคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”
7742 เรื่อง การเรียกดูข้อมูลใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับประกอบการยื่นภาษีเงินได้ ประจำปี 2565)
7738 ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ LINK วารสารกระบวนการยุติธรรม
7734 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7732 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์”
7730 ขอส่งประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน
7726 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
7724 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2566 (Aggie Summer Camp 2023)"
7722 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
7720 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7718 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
7714 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7712 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7710 ขอเชิญยื่นเสนองานจ้างบรรยายทางวิชาการและจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
7708 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
7706 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
7704 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
7700 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
7696 เชิญชวนส่งผลงานร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7694 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
7692 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
7690 ช่องทางติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลนายายอาม
7688 แจ้งที่อยู่การติดต่อของ กรมเจราการค้าระหว่างประเทศ
7686 ขอประชาสัมพันธ์แพลฟอร์ม IMAGEN
7684 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
7682 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
7680 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
7678 แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
7676 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (ด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี)
7674 ขอเชิญ ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
7672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน
7670 ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ
7668 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน
7666 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
7664 แจ้งเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท
7662 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
7660 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปี
7636 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7634 ปิดเส้นทางจราจรฝั่งด้านหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 21-23 ก.พ. 66 เวลา 08.30-17.00 น.
7622 ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน การฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566
7618 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล
7616 ขอประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อ ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
7614 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง
7612 ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ
7610 ขอประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อ ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
7608 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7606 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคณบดีคณะเภสัชสัชศาสตร์
7604 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการที่ปรึกษาทางการเงิน
7602 รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Specialitst
7600 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมราชทัณฑ์ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2566
7590 เผยแพร่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
7588 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
7586 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2565
7584 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (5 พ.ค .66)
7563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
7557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7555 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2566
7553 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
7551 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7549 ขอจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้ข้อมูลภูมิอากาศ
7547 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7543 รับสมัครตำแหน่งเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
7539 ขอประชาสัมพันธ์งาน digital Governance Thailand (DGT 2023)
7537 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
7535 แจ้งการติดต่อส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7533 โครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 31"
7531 การเปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก"
7529 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
7527 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมเชื้อพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2566 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7525 รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
7521 ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารดีเด่น 2566
7519 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
7514 การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต
7512 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเป็นพนักงาน
7510 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7508 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ บุคลลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันทุจริตแห่งชาติ
7506 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
7504 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
7502 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7500 รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
7498 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
7496 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
7486 การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7482 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล
7478 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่
7476 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
7474 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่วนลดงานบริการประเมินพัฒนาการเด็ก
7458 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน
7456 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบวกค้าง
7454 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
7452 รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
7450 ขออนุญาตติดประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
7448 ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่าย หัวข้อมหัศจรรย์ลำพูน ปี2
7446 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7444 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
7442 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกอธิการบดี
7440 ประกาศรับสมัครงาน
7438 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
7436 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
7434 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งล่าม
7432 รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Mangement
7424 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
7422 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
7418 รับสมัครคณบดีคณะวิศว ศรีราชา
7416 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
7414 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์​สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
7410 ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน
7408 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
7406 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
7404 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ สาขาพร้าว
7402 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ สาขาดอยสเะเก็ด
7400 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ สาขาสารภี
7398 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ สาขาสันป่าตอง
7394 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
7392 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี
7390 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
7386 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7384 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (สาขาแม่ริม)
7382 ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน (ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565)
7380 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7378 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7376 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะ
7374 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (สาขาจอมทอง)
7370 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 9 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
7368 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
7366 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7364 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
7360 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺเข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมความรู้ และความตระหนักด้านการจัดการกับภาวะอ้วน สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
7358 เปลี่ยนชื่อสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
7352 การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566
7343 รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
7341 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
7337 การติดต่อและส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
7335 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 2 อัตรา
7333 คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7331 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
7329 ส่งหนังสือที่ สกมช0500-ว1349 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2565
7327 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคล
7323 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญ
7321 กิจกรรม Indian Festival 2023
7319 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
7317 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ.2565
7315 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7310 ขอแจ้งสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
7308 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
7306 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ
7304 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาอาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อมเดิม)
7302 ขออนุญาตนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
7300 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
7298 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร บริจาตโลหิต ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
7296 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2565
7294 ประชาสัมพันธโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธาณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ
7292 รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 4 ตำแหน่ง
7290 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
7288 ประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง
7279 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ “ดูแลตัวเองอย่างไร . . . ในวัย 45+”
7277 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก
7275 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
7273 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
7271 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
7269 ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบสัญลักษณ์(โลโก้)และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน
7242 เสนอโครงการเพื่อช่องทางการขาย ขยายธุรกิจด้วย tiktok
7240 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
7238 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566
7236 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
7234 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
7232 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey
7230 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
7228 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
7226 รับสมัครงานตำแหน่ง Climate Change Adaptation Specialist
7224 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดชื้อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว
7222 รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
7218 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
7216 การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
7214 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
7212 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7210 รับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7208 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
7206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นสินเชื่อ
7204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "คนไทยมีดี เฟสติวัล 2022"
7197 ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร
7195 การขับเคลื่อนนโยบายเชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวน ดอกไม้งาม
7193 ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
7191 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา การแต่งตั้งกรรมการป้องกันทุจริตแห่งชาติ
7189 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
7187 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
7185 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 2566
7183 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
7169 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง (iExtract)
7157 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทียนหอมคริสต์มาส”
7155 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา การแต่งตั้งกรรมการป้องกันทุจริตแห่งชาติ
7153 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7151 การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W 2566
7149 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อประกอบการ/จำหน่ายอาหาร–เครื่องดื่ม โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาชีววิทยา)
7147 เชิญศึกษาดูงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ขับเคลื่อนเมืองศูนย์สุขภาพ (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Touri
7145 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง RD Packaging
7143 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
7130 ประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
7125 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
7123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
7119 รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์
7117 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
7115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมความรู้ และความตระหนักด้านสุขภาพสำหรับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
7113 ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
7108 ขอเชิญร่วมรับชมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงประจำปี 2565
7106 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
7104 ขอใช้พื้นที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครงาน
7102 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการรถโรงหนัง
7095 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27
7063 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
7061 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
7059 รับสมัครงานตำแหน่ง finance officer ตำแหน่ง water quality officer
7057 รับสมัครงานตำแหน่ง navigation operation specialist
7045 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
7043 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
7035 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
7033 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
7031 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 19
7029 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10
7027 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ที่ 2) พ.ศ. 2565
7025 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการสรรหาคณบดี
7023 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการสรรหาผู้อำนวยการ
7021 ส่งสำเนาหนังสือเวียน
7016 โครงการสวัสดิการลดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มบริษัท Central ที่มีความยินดีลด 50%
7014 ขอประชาสัมพันธ์รับฟังข้อมูล ผู้ได้รับเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
7012 ขอข้อมูลประกอบพิจารณา ตรวจสอบประวิติ ผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขากรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7010 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น 2566.
7002 คำสั่่ง มช. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
7000 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
6996 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
6994 ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนเข้าศึกษาปริญญาโท
6992 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งดรับ-ส่งเอกสาร
6990 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประกอบการ/จำหน่ายอาหาร–เครื่องดื่ม โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาชีววิทยา)
6988 เชิญส่งผลงานประกวด VU Hackathon 2022 technology
6986 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์
6981 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6968 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
6966 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
6964 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6962 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2565
6960 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
6958 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม แข่งขันประกอบอาหารรายการเมนู "ไก่ทอดลำพูน"
6956 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงคตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
6954 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
6947 ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมชมงาน Thailand Lifelong Learning 2022
6945 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2566
6940 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop “ยี่เป็งรำลึก”
6935 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6933 ขอความอนุเคราะห์ประกาศการรับสมัครหลักสูตรอบรมวิชาว่าด้วยความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 60
6931 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
6929 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6927 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนกิจกรรม "19 ปีอุโบสถเงิน 522 ปีศรีสุพรรณอาราม"
6921 แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ประจำปี 2565 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
6919 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดลอยกระทง จุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6912 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 2565
6910 จดหมายข่าวสภาพนักงาน (EMPLOYEE COUNCIL NEWSLETTER) ฉบับที่ 8 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)
6908 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
6899 การรับสมัครศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
6897 การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
6895 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6893 ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6891 ขยายเวลาการเปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรมการจราจร
6889 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
6887 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งงดรับ-ส่งเอกสาร ในวันที่ 21 ต.ค. 65
6883 ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6881 ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อประกอบการ/จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พื้นที่จำหน่ายบริเวณภาควิชาชีววิทยา) จำนวน 1 ร้าน
6878 ขอความอนุเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัยประจำตอบแบบสำรวจ “ความพึงพอใจสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน และความต้องการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
6876 ขอแก้ไขเอกสารแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และ การประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบ เพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
6870 ขอแจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
6868 แจ้งกำหนดเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ 2566
6866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6864 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
6860 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุวรรณ อุ่นจันตา (บิดาของน.ส.เบญจพรรณ อุ่นจันตา)
6854 คำสั่ง มช. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6852 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
6842 รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์
6836 ขอเชิญชวนร่วมเผยแพร่หนังสั้นเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
6834 แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ กองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
6832 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอสนับสนุนงานวิ่งระดมทุนการกุศล ในโครงการ "KEEP GOING" ปี 3 วิ่งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง)
6816 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครฯ
6800 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565
6798 ประกาศ มช. เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
6796 ยกเลิกประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6794 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินพัฒนาการเด็ก และประเมินความพร้อมทางการเขียน
6792 ประกาศมช. เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕
6790 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
6788 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครอาจารย์
6784 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
6782 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
6775 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับสมัครงาน
6773 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับครุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....
6771 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 ฉบับ
6769 รับสมัคร คณบดี 2 ส่วนงาน
6767 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
6764 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
6762 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง
6760 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
6753 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6751 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
6749 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตแกรรมศูนย์บริการสขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6746 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27
6722 คำสั่ง มช.เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพิ่มเติม
6720 ประชาสัมพันธ์คำสั่ง ม.ช.เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6716 ของดรับ-ส่งเอกสารสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6712 ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแร่
6708 Platfrom ของระบบ MOE Safety Center
6706 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ
6704 ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
6702 เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรมการจราจร
6700 รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
6698 รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6696 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
6694 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
6692 รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก เรื่อง การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง
6688 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6681 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
6679 สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค
6677 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2565
6675 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6673 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและธุรการ สังกัดกองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
6671 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6669 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
6667 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1
6665 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
6646 สนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
6642 ประชาสัมพันธ์อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์หัวข้อ รู้งี้...ซี้ Cyber
6640 ขอติดสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อโปรโมทโครงการการประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ OWNDAYS Thailand 7th Anniversary
6622 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
6619 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ฉบับ
6616 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ฉบับ
6612 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566
6610 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขายยเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
6608 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
6606 เชิญเสนอราคาและออกแบบสูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
6604 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
6602 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6590 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มงานเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
6586 ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hospitality Thailand 2022
6581 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6578 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
6574 ประกาศคณะทันตแพยศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน การให้บริการผู้ป่วย และงดรับ-ส่งเอกสาร
6572 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565)
6570 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมกันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
6568 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เรียน
6566 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
6564 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดคลิปสั้น ในโครงการ “ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2
6562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์
6556 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
6553 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ
6551 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2519/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และส่วนงานวิชาการภายใน
6546 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6544 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)
6539 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค
6532 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 เรื่อง
6528 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6526 สำนักงานสภาพนักงานงดรับ-ส่งเอกสาร
6524 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6522 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6520 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2565
6517 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็น และความคาดหวัง ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการบริการของกองบริหารงานบุคคล
6515 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
6513 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
6511 รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
6509 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
6507 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6505 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดแอนิเมชั่น (Animation) ในหัวข้อ ออมกับ กอช. มีแต่ได้
6501 ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
6499 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6492 รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
6490 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ
6488 สำนักงานการตรวจสอบภายใน งดรับ-ส่ง เอกสาร
6478 ขอเชิญญสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6476 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ
6466 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565
6464 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้ประกาศยกเลิก จำนวน 7 ประเทศ
6460 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6456 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
6441 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
6434 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าที่ของ สทศ
6428 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
6426 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ "ศูนย์สุขภาพพร้อม" ณ อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6424 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
6420 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
6418 ขอส่งสำเนาบันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6412 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
6410 การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
6401 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
6399 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลเพื่อดำรงตำแนห่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6397 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการของบลูทรี ภูเก็ต
6395 ประชาสัมพันธ์หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
6393 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการวิชาการ
6386 รับสมัครคัดเลือกบุคคล
6384 เชิญร่วมส่งผลงานภาพวาดประกวด
6382 ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
6377 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
6371 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
6369 แจ้งการจัดงาน Humanitas : มนุษย์นิทรรศน์ ประจำปี 2565 และขอส่งแผนผังการจราจรโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์
6366 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน
6362 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
6360 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6358 ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน
6356 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ ชุด 100 ปี
6346 รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
6344 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6342 ขอประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
6340 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง
6338 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง แจ้งการปรับระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ปรับปรุงใหม่ในการร่วมเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565)
6333 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้คำสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6329 ขอเเจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
6327 ขอประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความ
6320 ขอความอนุเคราะห์งดรับ-ส่งเอกสาร
6314 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6302 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565)
6300 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
6289 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
6279 ขอประชาสัมพันะ์กิจกรรม จัดโครงการ บ้า กล้า คิด เพื่อสนับสนุนนบุคคลทั่วไป
6277 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พศ 2564
6273 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้คำสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6270 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้คำสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
6267 ขอแจ้งเวียนคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
6265 แจ้งคำสั่่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6263 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงาน
6261 คำสั่ง มช. เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคำสั่ง มช. เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6259 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
6257 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
6255 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6249 ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6247 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
6244 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
6242 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเปจอง "มุฑิตาจิต"
6231 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
6226 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ
6222 แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
6220 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดโลโก้ การณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
6217 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่นที่ 13
6215 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ รุ่นที่ 22
6210 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6208 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการขอชดใช้ทุน 2565
6206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
6204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
6202 ประชาสัมพันธ์โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022
6200 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6198 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
6182 ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน
6180 ขอความอนุเคราะห์การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มหัศจรรย์ 106- ลำพูน
6178 กำหนดคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและเอกสารประกอบการส่งผลงาน
6176 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลผู้ได้รับเสนอตำแหน่ง
6163 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 เดือนมิถุนายน 2565
6159 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตำแหน่งคณณบดี 3 ส่วนงาน
6155 รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
6151 แบบประเมินและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับใหม่ ในแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus
6146 ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ฯ และคำสั่ง ศบค. จำนวน 3 ฉบับ
6142 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด)
6137 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ฉบับ
6131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6121 ประชาสัมพันธ์ การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565”
6111 แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
6099 ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศและเผยแพร่งบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2564
6092 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู่อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
6090 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
6088 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
6083 เชิญรับต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ โครงการราชพฤกษ์อวกาศ ของ สวทช
6080 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
6063 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6059 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 16
6057 ประชาสัมพันธ์ การประกวดแต่งหนังสือสอนพุทธศาสนาแก่เด็ก 2566
6050 แจ้งงดรับ-ส่งเอกสารคณะเกษตรศาตร์
6045 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo2022
6043 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6041 ประชาสัมพันธ์สื่อและความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข
6039 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งช่างภาพการแพทย์
6037 ประชาสัมพันธ์งานปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ประจำปี 2565
6035 ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565
6033 ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อก สถานบันเทิง และการสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว”
6031 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
6029 แจ้งเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่)
6026 ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ SUN ในงาน FTI Expo ๒๐๒๒
6024 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6022 ระกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย
6020 การรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
6018 ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล 2565
6013 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)
6006 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (มทร.พระนคร)
6004 ประชาสัมพันธ์ AI Chatbot คุยกับน้องดี
6002 การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผ้าชุมชน ผ้าไทย
6000 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
5998 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน คณะทันตะ (สังกัดงานแผนและการเงิน)
5996 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
5989 ประกาศยกเลิกใบเสร็จที่สูญหาย เล่มที่ 56 เลขที่ 048
5986 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศแนวฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระดับส่วนงาน (Data Controller)
5984 ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต.อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5982 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP180014 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
5980 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2564
5978 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
5976 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP180014 (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3 - 5 ปี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
5974 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
5972 ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564
5963 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด งานอัตลักษณ์ลายผ้า
5961 ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
5959 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลผู้สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
5957 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวันแม่แห่งชาติ
5955 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
5953 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
5951 จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม 2565
5949 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค
5947 จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
5940 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และที่ 11/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
5938 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565
5936 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
5934 แจ้งงดรับ-ส่ง เอกสารสำนักส่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5932 แจ้งผลการดำเนินการปิดการใช้งานแอฟพลิเคชันหมอชนะ และแผนการดำเนินการลบข้อมูลระบบหมอชนะ
5930 ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
5928 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
5926 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโยคะเนื่องในวันโยคะสากลและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
5924 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
5922 ประกาศนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ
5920 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็นตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงวัฒนธรรม
5918 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022
5916 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5914 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล
5912 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29-37 ปี 2023-2024.
5910 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการประจำปีการศึกษา 2565
5905 ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2565
5901 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
5884 ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 2 ฉบับ
5876 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้อำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์ฝ่ายบริหาร
5874 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานฯ
5872 ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ Thailand Smart city Expo 2022
5870 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนส่งผลงานประกวดหนังสั้น
5868 ขอติดประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน
5866 ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5864 เลื่อนกำหนดส่งแบบกรอกประวัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
5862 แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
5860 ขอแจ้งปรับอัตราไปรษณียากรสำหรับบริการจดหมายในประเทศ
5832 ประชาสัมพันธ์ การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565"
5830 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
5828 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล กรรมการ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
5826 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
5824 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5822 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
5820 ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบประวัติ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
5818 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
5811 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5809 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
5807 ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (ภาคสมัครใจ) ในราคาพิเศษ
5800 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
5792 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
5790 ประชาสัมพันธ์ PIEs platform of innovative engineering
5788 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the next level
5786 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5781 ประชาสัมพันธ์การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings)
5776 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
5774 ขอประชาสัมพันธ์ สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2565
5772 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5770 ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022)
5768 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวยกเลิกและประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
5766 ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022
5764 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565
5762 การบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
5760 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5758 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ จาก engnow
5756 เชิญร่วมบูชาวัตถุงมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง
5754 ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมรักษ์โลก
5752 ประชาสัมพันธ์การติดป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ปีที่ 2
5750 ขอเชิญชวนบุคลกรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5710 แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลว 29 เม.ย. 65
5708 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5706 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา
5704 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
5691 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) (ร่างประกาศฯ)
5689 ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) วีเช็ค
5687 กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ พาณิชย์ Fruit Festival 2022
5685 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์
5683 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อววนฯ. ครั้งที่ 1
5667 ประชาสัมพันธ์ และขอสำรวจความต้องการการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565
5665 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 6/2565
5663 ขอแจ้งเรื่องภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 314)
5661 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5659 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีพระบรมราชนนีพันปีหลวง"
5657 งดรับ-ส่ง เอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์
5651 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งสัตวแพทย์
5645 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
5643 คณะนิติศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5641 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5639 คณะเภสัชศาสตรขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต.อาจารย์(แขนงวิชาเครื่องสำอาง)
5637 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต.อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
5595 จุลสารตรวจสอบภายใน (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565)
5593 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
5591 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
5589 มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ สำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
5587 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์
5585 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2565
5583 สำนักงานป.ป.ช. ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
5581 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานีประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนฯ
5570 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565
5564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
5562 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP160012
5560 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP160009
5558 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP160008
5556 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP160007
5550 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
5548 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2565
5546 การเคหะแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานการเคหะ
5544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครบุคคล
5542 สำนักงานสภาพนักงานประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 6 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)
5540 สำนักงานการตรวจสอบภายในรับสมัครหัวหน้างานตรวจสอบ 2
5538 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับสมัครตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5536 สำนักงานการตรวจสอบภายในรับสมัครหัวหน้างานตรวจสอบ 1
5534 คณะพยาบาลศาสตร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
5532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร
5530 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 93(5)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5528 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5521 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยางประชาสัมพันธ์ โครงการ “รู้ลึก รู้จริง เตรียมความพร้อมสู่การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลฯ อาชีพผู้สอนภาษาจีน"
5519 โรงเรียนธัญรัตน์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา
5517 คณะการสื่อสารมวลชนรับสมัครพนักงานบริการฝีมือ
5515 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ฉบับ
5510 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
5508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์
5499 ประกาศเรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
5497 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี
5495 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
5493 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
5490 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
5488 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
5486 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5483 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง
5479 วารสาร "สัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน" Chiang Mai Veterinary Journal for Community (CVJC) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
5474 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร Junior (ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา)
5472 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในของกรมการขนส่งทางบก
5466 รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
5464 ประกาศรับสมัครงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5439 ขอความร่วมมืองดก่อสร้างทุกชนิด
5437 การขออนุญาตเข้าถ่ายทำและภาพเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
5420 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมอบรมผู้สมัครเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
5418 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับสมัครกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
5416 สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
5414 คณะพยาบาลศาสตร์ประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ไลน์
5412 คณะกรรมธิการสามัญขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5410 สวนสัตว์เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง VIRTUAL RUN FOR THE ZOO
5408 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์รับสมัคร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
5394 ขอความร่วมมือจัดส่งหนังสือหรือเอกสารทุกประเภท ผ่านระบบ CMU e-Document
5392 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
5390 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5388 คณะการสื่อสารมวลชนขยายเวลารับสมัครบุคคล
5386 กรมประมงรับสมัครเพื่อบรรจุเจ้าพนักงานธุรการ
5384 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้
5380 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี
5378 สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
5376 สำนักงาน ป.ป.ช รับสมัครบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
5374 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
5370 มหาวิทยาลัยนครพนมรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5368 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชนขอแจ้งเวียนประกาศระเบียบรายรับอัตราค่าบริการผลิตและเผยแพร่สื่อ
5365 ขยายเวลาการเสนอช้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณา (ร่าง) “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏัติงานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.....”
5362 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
5356 ข้อมูลรายงานกิจกรรมจิตอาสา
5354 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5352 สถาบันวิจัยสมุนไพร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
5350 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
5348 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5346 คณะกรรมาธิการสามัญขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5342 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5340 ขอความร่วมมือจัดส่งหนังสือหรือเอกสารทุกประเภท ผ่านระบบ CMU e-Document
5338 ขอความร่วมมือจัดส่งหนังสือหรือเอกสารทุกประเภท ผ่านระบบ CMU e-Document
5334 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามการจัดทำข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
5331 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ในรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5328 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งตำหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5324 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
5322 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
5314 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
5312 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5310 คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
5303 สำนักงาน กพ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นผู้ที่ผ่านการประเมิน ผลงานในการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค
5301 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์วารสาร หมวดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5299 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5297 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบังประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
5291 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น มา-หากุศล เพื่อกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
5281 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัดประชาสัมพันธ์แจ้งการใช้อาคารโรงแรม เทรเวลลอดจ์ นิมมาน เป็นศูนย์กักตัวผู้ป่วย COVID-19
5279 คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
5275 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จัดอบรม วิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก สู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะแสดงมืออาชีพ
5273 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5271 จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าศึกษาดูงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
5269 หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รูปเล่มวิทยานิพนธ์
5267 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชาสัมพันธ์ข่าวยกเลิกและประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
5265 สำนักงานสภาพนักงานประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 5(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)
5254 สำนักงาน ป.ป.ชประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
5252 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
5250 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
5248 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารสุทธิปริทัศน์
5246 สำนักงาน ปปชประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน
5244 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประชาสัมพันธ์ รับสมัครตำแหน่งบริหาร
5242 กรมทางหลวงเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา
5240 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
5238 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
5236 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
5234 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
5232 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The first two episodes of Walailak University
5230 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต.อาจารย์
5228 คณะพยาบาลศาสตร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
5226 บริษัทเทคทอล์กไทยจำกัดเชิญร่วมงาน TTT VIRTUAL SUMMITEDUCATION TECH 2022
5224 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อโอนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2565
5220 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5201 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9)
5199 กรมอุทยานแห่งชาติเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ และเรียงความ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2565
5187 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือดำเนินการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
5185 กองพัฒนานักศึกษาประกาศคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
5183 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5181 สถาบันวิจัยสังคมขยายเวลารับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
5179 สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
5177 สำนักหอสมุดประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล
5175 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
5169 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
5167 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 25/2565 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5163 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์
5161 กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี รับสมัครพนักงาน
5159 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5157 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรับสมัครหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5155 คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครอาจารย์ และอาจารย์ชาวต่างประเทศ
5153 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5151 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
5148 ประชาสัมพันธ์โครงการ หมอหนี้ เพื่อชาว มช.
5146 แจ้งกำหนดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
5144 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ฯ จำนวน 8 ฐานข้อมูล
5142 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ
5140 การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
5138 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
5136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5134 มหาวิทยาลัยทักษิณประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาตำแหน่งอธิการบดี
5132 มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5130 คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
5121 ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020)
5112 จังหวัดเชียงรายรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแร่
5110 คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายฯ
5108 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5106 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลรับสมัครบุคคล สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
5104 ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่ง มช. เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.ทพ.นฤมนัส คอวนิช)
5102 ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 และ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
5087 คณะทันตแพทยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
5085 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
5083 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
5081 กรมควบคุมโรคขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบบริการ เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5079 มหาวิทยาลัยนครพนมขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
5069 มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
5063 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
5061 โรงพยาบาลนครปฐมขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร
5059 การแต่งตั้ง MS. Kyi Kyi Thien กงสุลและที่ปรึกษา รักษาการแทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่
5057 แจ้งเปลี่ยนแปลงตราสัญญลักษณ์ของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
5055 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการฯ
5053 กรมศิลปากรประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 8 ตำแหน่ง
5051 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีประกาศเพื่อสรรหาอธิการบดี
5049 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
5047 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
5045 เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร
5043 ประกาศ มช. เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
5037 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์
5035 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม EOL System
5033 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563
5031 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
5016 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓)
5014 ประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดน CLMVT ปี 2
5012 ระชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 9 อัตรา
5008 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
5006 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565
5004 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว
5002 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
5000 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.-บาท สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4998 ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คลิปวีดดีโอ บ้านเมืองสุจริต
4996 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมแข่งขัน NAVANURAK Tiktok
4994 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
4992 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
4990 ขอความอนุเคราะห์เผยเเเพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4988 ขอความร่วมมือสนับสุนนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน"
4986 ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
4984 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร
4982 ขอแจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3881/2564
4980 ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4978 เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
4976 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
4974 ขอส่งจุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 เล่มที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564
4972 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม
4970 ข้อมูลการจัดทำที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กลางของส่วนงานในสังกัด
4968 แจ้งย้ายสำนักงานสถาบันนโยบายสาธารณะ
4966 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
4964 ขอเชิญร่วมส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Card) เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และกองต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย (เวียนระบบ CMU e-document) ข้อความ เพื่อโปรดทราบ หมายเหตุท้ายเอกสาร (ถ้ามี) อ้างถึง (ถ
4962 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
4960 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
4924 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัด การเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒ ) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
4917 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)
4906 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
4901 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4899 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
4897 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวยกเลิกและประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
4895 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
4893 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (Red Zone) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ (คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ที่ 298/2564)) บริเวณพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และชุมชนโดยรอบ
4891 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ที่ 299/2564)
4889 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4887 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4885 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
4880 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3
4878 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"
4876 ประชาสัมพันธ์การติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4872 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ)
4868 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
4866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
4861 ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสร้างความยั่งยืนของแกนนำสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่งมหาวิทยาลัยสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี”
4852 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ประกาศ
4850 ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
4848 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4846 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน”
4839 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
4822 ประชาสัมพันธ์ช่องทางข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
4820 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม
4818 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน
4816 ขอความร่วมมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
4814 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
4810 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4808 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล
4804 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่
4802 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาการลูกรัก
4797 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4780 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
4778 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
4776 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
4774 ประชาสัมพันธ์ การประกวดแต่งหนังสือสอนพุทธศาสนาแก่เด็ก 2565
4772 แต่งตั้งเลขานุการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
4766 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4759 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
4757 การประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families)
4750 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4748 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่อง
4746 ขอปิดประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
4744 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4742 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4740 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
4738 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4733 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครผู้อำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์
4731 เรื่อง ขอเชิญให้เกียรติร่วมกิจกรรมและสนับสนุน "สัปดาห์งานบุญ ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม...สายน้ำแห่งไชยมงคล"
4727 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
4725 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชาพิจารณ์
4723 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเืพ่อสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
4721 ขอนำส่งคุ่มือตราสัญลักษณ์ ล้านนาสร้างสรรค์
4719 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4717 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี
4715 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์
4713 ประชาสัมพันธ์แผนงานที่ใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม่
4711 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
4709 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4707 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดลอยกระทง จุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4692 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
4690 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
4688 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4686 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4684 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
4682 ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 2 อัตรา
4679 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565
4664 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล์กทรอนิกส์สำหรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4662 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
4660 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
4658 ประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ ผู้สอนภาษาจีนแก่บัณทิตและบุคคลากร
4656 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
4654 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร
4652 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4650 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
4648 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขานุการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
4646 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
4644 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ สือสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ
4642 เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4640 ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา
4637 ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามความเต็มใจจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4633 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 234/2564
4631 แนวทางการประเมินความเสี่ยงผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย COVID-19
4624 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล
4622 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
4618 แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา
4616 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา
4605 ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4592 การเรียกดูข้อมูลใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบ CMU MIS
4547 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10
4537 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards สำหรับศิษย์เก่านานาชาติ
4535 ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4533 ขอแจ้งงดรับ-ส่ง เอกสารกองบริหารงานบุคคล
4531 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
4527 ประกาศกระทรางทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ในท้องที่ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ให้เป็นสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564
4519 ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4502 การประปานครหลวงขอนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการสำหรับงานจ้างออกแบบฯ
4498 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
4494 ประชาสัมพันธ์การให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ
4482 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2565
4480 แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ประจำปี พ.ศ.2564
4472 ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.2564
4463 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4461 กรมการค้าภายในขอมอบหนังสือและส่งสำเนาประกาศ
4443 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
4432 คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
4428 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND)
4426 เชิญยื่นข้อเสนอจ้างออกแบบ งานก่อสร้างวางท่อประธานพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
4424 ประชาสัมพันธ์ระบบ "เพื่อนครอบครัว" : Family Line
4401 เรื่อง ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)
4387 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฯ
4385 เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4383 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ : แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เสี่ยงสัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ
4365 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4355 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เนื่องจากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
4340 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมหาวิทลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4302 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง
4300 ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกำหนดบัญชีอีเมลประเภทหน่วยงานรายใหม่
4224 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
4205 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง
4192 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
4188 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกดูข้อมูลใบแจ้งยอดเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่าน Application : K-My PVD และ Website : K-Cyber PVD แทนใบแจ้งยอดเงินในรูปแบบของเอกสารให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4182 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book
4161 แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4137 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมในการลดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้ของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่"
4086 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการใช้รถและมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถและการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4068 แบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง ผลกระทบด้านการยศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงานในช่วงที่มีการทำงานที่บ้านของพนักงานสายวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ช่วงที่ ๓
4054 ขอมอบแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
4045 ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” จำนวน ๑๒ รางวัล และสรุปประเด็นเสวนาหัวข้อ Sexual Harassment : หยุดการคุกคามทางเพศ.....เริ่มต้นที่ใคร และขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม
4037 ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถาม (เพิ่มเติม) โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
4023 ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
4020 ประกาศ ก.อ.ร. เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
3981 คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
3974 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
3955 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 ฉบับ
3953 ปิดศูนย์ รับ-ส่ง หนังสือ ชั่วคราว
3951 แนวทางการรับ-ส่งหนังสือ อก.มช.
3942 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกรฏาคม 2564
3931 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประกวดชื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
3921 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกรฏาคม 2564
3915 แจ้งหยุดให้บริการ Zoom Cloud recording
3911 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอความร่วมมือส่งเอกสารผ่านระบบ CMU e-Document
3909 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ขอความร่วมมือส่งเอกสารผ่านระบบ CMU e-Document
3907 การรับ-ส่งเอกสาร ของกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
3905 ขอเรียนแจ้งช่องทางการติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติงาน Work From Home ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่